Müşteriye ‘zorunlu sigortan bitiyor’ uyarısı yapılacak

Ay içinde yeni genelge ve yönetmelikler yayınlayan Hazine Müsteşarlığı, bunlardan birinde zorunlu sigortaların takibine dair usul ve esasları belirledi. Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik’e göre,
1 Ocak 2015 tarihinden itibaren zorunlu sigorta poliçeleri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde (SBM) gerçek zamanlı olarak düzenlenecek. Merkez, zorunlu sigorta poliçelerine yönelik güvenli bir veri tabanı kuracak. Merkez, tesis edeceği kontroller neticesinde sigorta teminatının sona ereceği bilgisini, poliçe vadesinden 30 gün önce Güvence Hesabı’na bildirecek. Böylece, zorunlu sigorta poliçesi sahibi, söz konusu poliçeleri yenilemesi için Güvence Hesabı tarafından uyarılacak.
Zorunlu sigortalara konu teşkil eden bir faaliyetin icrası ya da bir şeyin kullanılması için izin, lisans veya ruhsat talep edildiğinde, yetkili mercilerce Merkez nezdindeki veri tabanı üzerinden veya ibraz edilen sigorta poliçesinden ilgili zorunlu sigortaların geçerli teminat tutarları üzerinden yaptırılıp yaptırılmadığı kontrol edilecek. Merkez nezdinde yapılan kontrol neticesinde ilgili zorunlu sigortaların geçerli teminat tutarları üzerinden yaptırılmadığının tespit edilmesi veya ruhsat talep edenlerce ilgili sigorta poliçesinin ibraz edilmemesi durumunda geçerli teminat alınana kadar yetkili mercilerce izin, lisans veya ruhsat verilmeyecek.
FESHEDİLEN SÖZLEŞMELER DE SBM’YE BİLDİRİLMEK ZORUNDA
Güvence Hesabınca yapılan bildirim üzerine gerçek veya tüzel kişiler yetkili mercilerce uyarılacak. Uyarının tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde sigortasını yaptırmayanların faaliyetleri, idari ve cezai kovuşturma saklı olmak üzere ilgili yetkili mercilerce sigorta yaptırılıncaya kadar durdurulacak. Buna rağmen söz konusu sigortaların, izin, lisans veya ruhsat vermeye yetkili mercilerce bir ayı geçmemek üzere belirlenecek sürede yaptırılmadığının tespiti halinde söz konusu ruhsat, lisans ve izinler ilgili yetkili mercilerce iptal edilecek. Ayrıca, herhangi bir nedenle bu yönetmelik kapsamındaki sigorta sözleşmesinin feshedilmesi halinde şirketler durumu gerekçesiyle birlikte SBM’ye bildirecek.
Adli ve idari kolluk kuvvetleri, jandarma ve yerel idareler denetimleri sırasında sigorta poliçesinin mevcudiyetini araştırmakla yükümlü olacak. Yapılan denetimlerde, bu yönetmelik kapsamına giren sigortaları yaptırmadığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler, ruhsat, lisans veya izin veren mercilere hemen bildirilecek. Güvence Hesabı kapsamında olmayan sigortalara ilişkin olarak Güvence Hesabı tarafından bu yönetmelik kapsamında yapılan giderler Merkez tarafından karşılanacak.

MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİZLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK
Çağrı merkezi üzerinden akdedilecek sigorta poliçeleri için gereken asgari şartlara göreyse, dış kaynaklı çağrı merkezlerindeki her türlü müşteri bilgisi gizli bilgi olarak değerlendirilecek. Aksi durumda sorumluluk sigorta şirketinin üzerinde olacak. Çağrı merkezlerinin dış kaynaklı olması durumunda, çalışılan çağrı merkezi ile sisteme ilişkin bilgiler raporlanarak şubat ayı sonuna kadar Müsteşarlık’a gönderilecek.
Yapılan tüm görüşmeler kayıt altına alınacak; bu durum, görüşme öncesinde karşı tarafa bildirilecek. Kurumsal çağrı merkezi özel servis hattı üzerinden hizmet verecek. Sigorta sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik hükümlerinin uygulanması sağlanacak ve bilgilendirme formları ilgililere elektronik yolla ulaştırılacak. Çağrı merkeziyle yapılacak sözleşmelerde bilgilendirme teknik personel ile yapılacak.


MESAFELİ SATIŞ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR BELİRLENDİ

Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Kapsamında Gerekli Organizasyon ve Teknik Altyapı Hakkında Genelge’nin yayınlanmasıyla, mesafeli satışlar için gereken şartlar da belirlendi. Buna göre, internet üzerinden akdedilecek sigorta sözleşmelerinde, bütün aşamalar şifrelenmiş sayfalarda gerçekleştirilecek. İlgiliden istenecek bilgiler sigortacının risk kabul esasıyla ve fiyatlanmasıyla doğrudan ilişkili olacak, gereksiz bilgiler talep edilmeyecek. İlgilinin, gizlilik politikası ve kullanıcı sözleşmesini okuduğuna ilişkin onayı alınacak.
Ayrıca, bir sigortaya ilişkin farklı ürünler söz konusuysa ilgiliye karşılaştırma imkânı sağlanacak. Sözleşme, ilgilinin onayından sonra poliçeleştirilecek. İnternet üzerinden yapılan işlemlerde, ilgiliye bilgilendirme formunun, sigorta ettirene de poliçesinin çıktısını alabilme imkânı sağlanacak. Elektronik ortamda gerçekleşen her işlem kayıt altına alınacak.


TRAFİK SİGORTASINDAKİ YENİ DÜZENLEMELERDE ÖNE ÇIKAN MADDELER

* Trafik sigortası primleri, bu Yönetmelik çerçevesinde sigorta şirketlerince serbestçe tespit edilir ve peşin olarak tahsil edilir.
* Sigorta şirketleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket etmek zorundadır. Sigorta şirketleri, bu Yönetmeliğin 15’inci maddesi hükmüne tabi olmak üzere Yönetmelik eki tablolarda yer alan araç türüne göre il bazında temel sigorta primini serbestçe tespit edebilirler. Sigorta şirketleri belirlenen bu tutar üzerinden yüzde 10 oranında indirim ve yüzde 20 oranında artırım aralığını aşmamak kaydıyla 5’inci maddedeki sebepler hariç olmak üzere serbestçe artırım ve/veya indirim sebebi belirleyebilirler. Sigorta şirketleri tespit ettikleri tarifeleri 3 aydan önce değiştiremezler.
* Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırımı bu maddede yer alan basamak esasına göre uygulanır.

 

14-14-trafiktablo

 

* Araç işletenleri sigorta sözleşmesini bitim tarihi itibarıyla yenilemekle yükümlüdür. Araç işletenin sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, yüzde 50 ile sınırlı olmak üzere yüzde 5 ilave edilerek hesaplanır.”
* İndirim ve artırım oranları, sigorta primine toplanarak uygulanmayıp ardı ardına uygulanır.
* 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na tabi şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılarının, yolcuya gelebilecek bedenî zararlar için bu Kanun gereğince Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası yaptırdıklarını belgelemeleri durumunda yüzde 20 oranında indirim yapılır.


TRAFİK SİGORTASINDA DA YENİ DÜZENLEMELER VAR

14 Eylül 2007 tarihinde yayınlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’e de bazı geçici maddeler eklendi. Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre,  araç tanımındaki hatalı değerlendirme nedeniyle yanlış teminata göre poliçe tanzim edilmesi, hak sahibinin menfaatine halel getirmeyecek. Poliçe, hak sahibi için doğru teminata göre geçerli olacak.
Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla mevcut poliçeler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın geçerliliğini koruyacak. Sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda, sigorta şirketine tahakkuk eden prim 13 liradan az olamayacak. Bu primin 10 lirası, acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilecek.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply