Maliye Bakanlığı zorunlu elektronik tebligat uygulamasına geçiyor

BİR önceki yazımızda; 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre  kamu kurumları, yargı mercileri ve noterlerin tebligatlarının elektronik ortamda yapılmasını öngören ve bu amaçla anonim ve limited şirketlerin kayıtlı elektronik posta (KEP) almasını zorunlu tutan düzenlemelere yer vermiştik.
Bu defa, 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere Maliye Bakanlığı’nın; kurumlar vergisi mükellefleri ile bir kısım gelir vergisi mükellefine, Vergi Usul Kanunu’na göre tebliği gereken evrakı elektronik ortamda tebliğ etmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
Vergi Usul Kanunu’nda, bu Kanun kapsamına giren vergilerin tebligatına ilişkin olarak 7201 sayılı Tebligat Kanunu dışında özel hükümler mevcuttur. Dolayısıyla, Maliye Bakanlığının 456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yaptığı düzenlemeler, 7201 sayılı Kanun’da yer alan KEP uygulaması dışında Vergi Usul Kanunu’na göre yapılacak tebligatlarla ilgili özel bir düzenlemedir.
Elektronik adrese yapılan tebligatın, ulaştığı tarihi takip eden 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağına dair yasa hükmünün sonuçları dikkate alınarak tebliğ düzenlemelerini mükelleflerin titizlikle uygulamalarının büyük önem arz ettiğini düşünüyoruz.
456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefi olanlar (basit usulde vergilendirilenler ve gerçek usule tabi olmayan çiftçiler hariç) zorunlu olarak elektronik tebligat adresi almak ve kullanmak durumunda olan mükelleflerdir. Diğer mükelleflerse isterlerse kapsama dahil olabileceklerdir.
Kurumlar vergisi mükellefleri 1 Ocak 2016 tarihine kadar tebliğ ekindeki 1 no’lu bildirimle birlikte  kanuni temsilcileri veya e.tebligat konusunda yetkili vekilleri aracılığıyla bizzat vergi dairesine bizzat başvuracak ve kendilerine elektronik tebligat adresiyle ilgili kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir. 1 Ocak 2016 sonrasında mükellef olan kurumlara ise bu kapsamdaki başvuru için 15 günlük süre tanınmıştır.
Gelir vergisi mükellefleri isterlerse kurumlar gibi, 1 Ocak 2016 tarihine kadar tebliğin 2 No’lu eki bildirimle birlikte kendileri veya e.tebligat konusunda yetkili vekilleri aracılığıyla vergi dairesine bizzat başvurarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilirler. Ya da, bunun yerine aynı tarihe kadar söz konusu bildirimi internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda doldurabilirler. İnternet vergi dairesi üzerinden bildirimde bulunanlara kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecek olup, bunlar her sisteme girişlerinde sistemce kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemi kullanılabilecektir. 1 Ocak 2016 ve sonrasında mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri ise mükellefiyet tesisi sırasında; bizzat ya da bu işlemi yapmaya yetkili vekili aracılığı ile tebliğin 2 No’lu eki bildirimi vergi dairesine vermek zorundadırlar.
Vergi idaresi elektronik imzalı evrakı muhatabın elektronik tebligat adresine iletecektir.
Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir.
Elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
Elektronik Tebligat uygulamasına, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle başlanılacaktır. Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecektir.
Tebliğde; tebliği gereken evrakların muhataplarına e.tebligat sistemi yerine Kanundaki diğer hükümlere göre de tebliğ edilmesi yönünde vergi idaresine yetki verilmiştir.
Süresi içinde başvuru yapmadığı için hakkında ceza uygulanan mükellef için re’sen oluşturulan elektronik adresle ilgili bilgiler kendisine ya da kanuni temsilcisine tebliğ edilmek suretiyle elektronik yolla tebligat gönderilmesine başlanacaktır.

Yorum yazın