Gelir ve Kurumlar Vergisi İadeleri

252 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin tevkif edilmiş vergilerden ve ödemiş oldukları geçici vergilerden kaynaklanan nakden ya da mahsuben iade talepleriyle ilgili usul ve esaslar belirlenmiş durumdadır.
Tevkif suretiyle ödenen vergilerin beyanname üzerinde beyan edilen gelir veya kazanca ilişkin olmak kaydıyla beyannamede hesaplanan vergiden mahsubu mümkündür. Tevkif suretiyle ödenen verginin yıllık beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilemeyen kısmının mükellefin diğer vergi borçlarına mahsubu tutar sınırlaması olmaksızın ve teminat yada vergi incelemesi aranmaksızın yerine getirilmektedir. Nakden iade halinde ise; talep edilen belgeler artmakta olup, 10.000 TL’yi aşan nakden iade taleplerinde, bu tutarı aşan kısmın iadesi teminat ve inceleme raporu ile mümkün olabilmektedir.  Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi olan mükelleflerde, nakden iade talebinin 100.000 TL’ye kadar olan bölümü Yeminli Mali Müşavir tasdik raporu çerçevesinde yerine getirilmektedir. Aşan kısım ise yine teminat ve inceleme raporu ile alınabilecektir.
Geçici vergiler ödenmiş olmak kaydıyla, yıllık beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilecek, edilemeyen kısım ise mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilecektir. Geçici verginin gerek mahsuben gerekse nakden iadesinde herhangi bir tutar sınırlaması olmayıp, geçici verginin ödenmiş olması yeterlidir. Geçici vergiye ilişkin iade taleplerinde teminat ve inceleme raporu aranmamaktadır.
Daha sonra yayımlanan 429 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; nakden yada mahsuben iade taleplerinin internet vergi dairesi üzerinden standart dilekçeler kullanılmak suretiyle elektronik ortamda yapılacağı belirtilmiştir. Aynı tebliğde;  bu dilekçelere eklenmesi gereken belgelerin elektronik ortamda ekleneceği, bu şekilde verilmesi mümkün olmayanların ise vergi dairesine evrak kayıt no’su/iade dosya no’su belirtilmek suretiyle teslim edileceği de ifade edilmiştir.
Bu defa; Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) yayınlanan 22 Ocak 2016 tarihli Gelir Vergisi Sirküleri/99’da;
gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade taleplerinde, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak, GİB tarafından hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin (GEKSİS) kullanılmasına ilişkin açıklamalar yeralmıştır. Bu itibarla, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik iade taleplerini bahse konu Sistemi kullanmak suretiyle yapacaklardır.
Sirkülere göre; iade talebine ilişkin olarak elektronik ortamda alınması uygun görülen liste ve/veya tablolar dışında kalan diğer belgelerin önceden olduğu gibi vergi dairesine intikal ettirilmesi gerekmektedir.
Mükellefler talep ettikleri iadenin konusuna ve beyan ettikleri kazanç türlerine göre Maliye Bakanlığı’nın uygun göreceği liste ve tabloları aşağıdaki esaslara uygun olarak elektronik ortamda göndereceklerdir:
a) Her bir tevsik edici belge, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi, bu liste ve tablolara ayrı ayrı girilecektir.
b) Aynı mükelleften yapılan alımlar, bu liste ve tablolara belge bazında ayrı ayrı girilecektir.
Liste ve tabloların doldurulmasında uyulacak kurallara internet vergi dairesinden ulaşılması mümkündür. Elektronik ortamda alınan belgelerin ayrıca kâğıt ortamında verilmesine gerek bulunmamaktadır.
NOT: Yurtdışında elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden anılan ülkede ödenmiş vergilerin Türkiye’de hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden mahsubuna ilişkin düzenlemeler ise farklılık içermektedir.

Yorum yazın