Elektronik tebligat uygulaması yaygınlaşıyor

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 1. Maddesi; kamu kurumlarının,  yargı mercilerinin,  baroların ve noterlerin tebligatlarının elektronik ortamda da yapılabileceğini öngörmektedir. Aynı Kanunun 7. Maddesine göre ise; anonim ve limited şirketlere elektronik tebligat yapılması zorunludur. Zorunluluk kapsamında olmayanlar, istedikleri takdirde kapsama dahil olabilirler. Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde Kanundaki diğer usullere göre tebligat yapılacaktır.  Elektronik yolla yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılmaktadır.
Elektronik tebligat uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 19 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de Adalet Bakanlığı’nca yayımlanmış olan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde mevcuttur. Öte yandan, 25 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de de Türk Ticaret Kanunu’nun 1525. Maddesine dayanılarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
Elektronik tebligatla ilgili düzenlemeler 19 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur. Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir (KEP).
Muhatap elektronik tebligat hesabına, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya hizmet sağlayıcı tarafından verilen parola ve şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık şifre vasıtasıyla erişebilecektir.
Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak elektronik tebligat adresi edinmeyen muhatapların MERSİS’te kayıtlı olan tebligat adreslerine, elektronik tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda MERSİS’ten sorumlu kurum tarafından bildirim yapılacaktır.
Konuyla ilgili düzenlemeler 19 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte,  kapsama giren kamu idarelerinin ve diğerlerinin kendi hazırlıklarını tamamlamaları zaman almaktadır. Bu nedenle de kamu kurumları ve diğerleri KEP yoluyla tebligata farklı zamanlarda geçebilmektedir. Adalet Bakanlığı’nın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) yayımlanan aşağıdaki linkte yer alan duyurusu ile UYAP’ta elektronik tebligat uygulamasına 29 Haziran 2015 tarihi itibarıyla geçildiği belirtilmiştir:
http://www.uyap.gov.tr/UYAPta-Elektronik-Tebligat-Uygulamasi-Basladi
Anonim ve limited şirketlerin KEP hesabı almalarının ve 7201 sayılı Kanuna göre kendilerine tebligatın elektronik yolla yapılmasının zorunlu olduğundan hareketle konuya dikkat etmelerini öneririz.
Vergi Usul Kanunu’na tabi vergilerin tebligatı ise farklılık arz etmektedir. Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergiler ve ferileri Tebligat Kanununa göre değil Vergi Usul Kanunu’ndaki tebligat hükümlerine tabidir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılacak tebligatlarda da Vergi Usul Kanunu esas alınmaktadır. Nitekim, Gelir İdaresi Başkanlığı yazımızın kaleme alındığı tarih itibarıyla resmi internet sitesinde Vergi Usul Kanunu’na göre elektronik ortamda yapılacak tebligatlarla ilgili bir genel tebliğ taslağı yayımlamıştır. Taslak tebliğde; kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) zorunlu olarak elektronik tebligat yapılacak mükellefler kapsamında sayılmıştır. Bu kapsamda elektronik tebligata 1 Ocak 2016 tarihinde geçileceği taslak tebliğde belirtilmiştir. Tabiatıyla genel tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla kesinlik kazanacağı ve yürürlüğe gireceği malumdur.
Yukarıdaki düzenlemeler dışında ticari işletmeler ve şirketlerin Türk Ticaret Kanunu çerçevesindeki tebligatlarının elektronik yolla yapılmasına imkan sağlayan Türk Ticaret Kanunu’nun 1525. Maddesi mevcuttur.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply