Kurumsal göz “Stratejik” bakış!..

GÜNÜMÜZDE çağdaş yönetim anlayışıyla yönetilen şirketlerin en çok kullandıkları ve önemsedikleri kavramlar, “Strateji” ile ilgili kavramlardır. Şirketlerin kurumsal zihinlerinde yer eden “Stratejik planlar, Stratejik hedefler, Stratejik amaçlar, Stratejik kararlar” gibi kavramlar niçin bu kadar önemlidir?
Strateji; Latincede “yol, çizgi veya yatak” olarak tanımlanmasına karşın, Yunancada askeri anlamda “Savunma ve hücum disiplini” olarak kullanılmaktatır.
Stratejiyi geniş anlamda tanımlamamız gerekirse “İşletmenin uzun dönemli amaçlarının saptanması sonucunda, istenen amaçlara ulaşmak için gerekli olan maddi ve insan kaynaklarının tahsis edilerek onların kullanımında izlenecek yolların tespit edilmesine yönelik çalışmalar” olarak anlamlandırılmaktadır. Bu kadar geniş anlamlar yüklenen strateji kavramı, kurumların üst düzey lider kadrolarının da karar verme süreçlerinde olmazsa olmazı bir kılavuzu olmuştur.
Bu lider kadrolar, sahiplendiği kurumları için önemli gördükleri konularda farklı stratejiler uygulama konusunda “Eylemsel veya yönetsel” kararlar vermektedirler. Başka bir ifadeyle, kısa vadeli eylemsel amaçlara yönelik kararlar veya uzun vadeli yönetim amaçlı kararlar alarak, kurumsal yol haritalarını şekillendirmektedirler.
Her lider, kurumsal başarısı için hazırladığı stratejik planlarında öncelikli kararlarını; maliyetleri azaltma, verimliliği artırma, teknolojiyi geliştirme ve tutundurma çabaları ile mevcut pazar payını artırmaya yönelik, pazara nüfuz etme stratejilerini uygulayabilir. Ya da mevcut pazarlama ve üretim faaliyetlerini yeni pazarlara kaydırmak yöntemiyle, yeni müşteriler bulmak ve onlara cevap vermeye yönelik pazar geliştirme stratejilerini uygulamayı tercih edebilir. Pazarla ilgili bu stratejik uygulamaların yanı sıra, mevcut müşterilere yeni ürünler sunarak firma ve marka bağımlılığı oluşturmaya yönelik ürün geliştirme ve çeşitlendirme stratejileri de uygulayabilirler.
Yukarıda, Ansoff’un (Igor Ansoff: Stratejik planlama ve stratejik yönetim kavramlarının  yönetim bilimi içerisinde gelişmesinde öncülük yapan kişilerin başında gelmektedir) stratejileri olarak adlandırılan bu analizlerde, daima büyüme alternatifleri hedeflenmiş, tasarruf stratejileri dikkate alınmamıştır. Büyüme yollarını bunlarla ilgili seçenekleri belirlerken, stratejinin elemanları adını verdiği; faaliyet sahası, rekabet avantajı ve sinerji gibi hususların dikkate alınmasını şart koşmuştur.
Şirket politikalarına ve taktiklerine yön veren karar gruplarının başında gelen tepe yönetimini oluşturan liderler, stratejik kararlar alabilecek perspektif ve otorite birikimine sahip olmalıdır. Şirketin ana hedeflerinin şekillendirilmesinde, şirketin kaynaklarının nasıl bulunacağının ve kullanılacağının planlanmasında söz sahibidirler.
Stratejik kararlar alınırken; insan, finans, bilgi ve maddi kaynaklar olmak üzere daha fazla ölçülebilir kaynakların toplanmasında ve yönlendirilmesinde uygulanabilir kararlar vermelidirler.
Strateji, kurumlar için bu kadar önemli olmasına karşın, kendi içinde bazı zorlukları da barındırmaktadır. Bunların başında, ana hedeflerin oluşturulmasında yapılan stratejik planlama hataları gelmektedir. Bu hataların önlenmesinde dikkate alınması gereken durumlardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
• Planlamaya katılan kadrolar, plan hedefleri için çalışmayı kendi yükümlülükleri olarak benimsemelidirler
• Uygulamacı yöneticiler, uygulama sorunlarını yakından bildikleri için planlama görüşmelerinde daha faydalı ve yapıcı olduklarından, rolleri de daha belirgin olmalıdır.
• Farklı işlev ve sorumluluktaki yöneticileri bir araya getirerek, kurum içi haberleşmenin kolaylaştırılması sağlanmalıdır.
• Karar vericilerin, beklenen sonuçlarla gerçekleşen sonuçların kıyaslamasını özenle yapacak şekilde hazırlanmalı ve kendi içinde oto kontrol olanağı sağlanmalıdır.
• Planlama faaliyetlerini yürütecek olanlar, planlama teknikleri ve planlama süreçleri konularında uzman olan kişiler arasından seçilmeli ve donanımlarıyla yeterli olmalıdırlar.

Yorum yazın