Tahkim hakemlerinde aranan şartlar değişti

Hazine Müsteşarlığının “Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmelikle sigorta hakemlerinde aranacak deneyim şartının belirlenmesine dönük esaslar belirlendi. Buna göre, deneyim şartı her bir başvuru için münferiden incelenecek. Sigorta hukukunda en az 5 yıl, sigortacılıkta en az 10 yıl deneyim sahibi olma, sigorta hakemliği başvurusunda bulunan kişilerin bu süre zarfında yaptığı işlerin nitelik ve niceliğine göre belirlenecek. Deneyim için öngörülen süre şartı sağlanmış olsa dahi deneyime etki edecek sürede ara verilmişse, deneyim şartı gerçekleşmiş sayılmayacak. Yapılan işin deneyim şartını sağlayabilmesi, sigortacılık tekniği ile doğrudan ilgili olmasına bağlı olacak. Sigortacılıkla ilgili bir kuruluşta çalışmış olmak sigortacılık deneyimi için tek başına yeterli bulunmayacak. Müsteşarlık, hakem ihtiyacının karşılanması amacıyla, uyuşmazlıkların sayısını ve türünü dikkate alarak şartları taşıyan hakemleri hayat ve hayat dışı grupları arasında aktarmaya yetkili olacak.

Tarafsızlık taahhütnamesine ilişkin usullerin de yer aldığı yönetmeliğe göre dosya, konusuna göre hayat veya hayat dışı sigorta grubuna göre sınıflandırıldıktan sonra hakem seçimi, genel listeden sıra usulüne göre yapılacak. Sıra usulünde sigorta hakemlerinin uzmanlık alanları esas alınacak. Hakem, çözümü hukuk dışında özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verecek. Tarafların avukat ile temsil edildiği hallerde, taraflar aleyhine hükmedilecek vekalet ücreti, her iki taraf için de avukatlık asgari ücret tarifesinde yer alan asliye mahkemelerinde görülen işler için hesaplanan vekalet ücretinin beşte biri olacak. Hakemler tarafından verilen bütün kararlar ilgililerin erişimine açık bir veri tabanında Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından yayımlanacak.

Yorum yazın