Hazine’den acentelerin lehine yeni düzenlemeler

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandı. 6 ay sonra yürürlüğe girecek değişiklikler, acentelerin lehine birçok düzenlemeyi içeriyor. Yeni yönetmelikle beraber, komisyon ve ödemelerin branş bazında belirlenmesi, tarafların hak ve yükümlülükleri, haklı feshe neden olan unsurlar ve sözleşmenin feshinin taraflara etkisinin acentelik sözleşmelerinde belirtilmesi sağlandı. Sözleşme feshi için 3 ay, acente aleyhine düzenlemeler için 2 ay önceden acenteye bildirim yapılması zorunlu hale getirildi.

Tüzel kişi sigorta acentelerinde müdür dışında en az bir teknik personel bulundurma zorunluluğu ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının teknik personel niteliği taşıma zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca, yardımcı teknik personel uygulaması, Türkiye Sigorta Birliği tarafından verilen teknik personel kimliği uygulaması, BES aracılarına sağlanan muafiyetler ve teknik personelin sadece bir acentede çalışma zorunluluğu da kaldırıldı.

Acente ile sigorta şirketi arasındaki komisyon ve diğer menfaatler hakkında sigortalıya yapılacak bildirimler hususunda Müsteşarlığa düzenleme yapma yetkisi verildi. Sigorta şirketlerine acentelerle akdettikleri sözleşmenin uygulanmasını etkileyen hususlara ilişkin olarak acenteye bilgi verme yükümlülüğü getirildi, mali tabloların Müsteşarlıkça belirlenen usuller yerine ilgili mevzuat çerçevesinde tutulması gerektiği hükme bağlandı. Acentelere, aracılık ettikleri sigorta şirketlerini ve bu şirketlerce kendilerine tanınan yetkileri varsa internet sitelerinde yayımlama yükümlülüğü getirildi.

SAİK’İN YETKİLERİ ARTTI
Yeni değişikliklerle beraber, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi’ne (SAİK) de yeni yetkiler verildi. Uygunluk belgesi başvurusu esnasında talep edilecek bilgi ve belgeler konusunda yapılan düzenleme kaldırılarak, bu konuda düzenleme yapma yetkisi SAİK’e bırakıldı. Ayrıca, Müsteşarlığın uygun görüşünü almak kaydıyla, teknik personel eğitimlerinin usul ve esaslarını belirleme yetkisi de SAİK’e geçti.

SAİK’e verilen yeni yetkiler arasında merkez ve şubeler için uygulanacak fiziki şartlar, teknik, idari altyapı ile insan kaynakları, acentelerin teşkilatı, teknik personel nitelikleri, unvan, ilan, reklam, afiş ve pano sürekli eğitime ilişkin genel düzenleyici işlem yapma yetkisi de bulunuyor. Değişikliklerin bildirilmesi, güncelleme, bilgi kayıtları ve kayıtlara erişime ilişkin genel düzenleyici işlem yapma yetkisi ise TOBB’a verildi.

Yorum yazın