KDV tevkifatıyla ilgili değişiklikler yapıldı

BİLİNDİĞİ üzere; KDV Genel Uygulama Tebliğinde sayılan bazı mal ve hizmet alımlarında alıcılar, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamını veya tebliğde belirtilen oranlardaki kısmını sorumlu sıfatıyla beyan ederek vergi dairesine ödemek zorundadır. Hangi işlemlerin tevkifata tabi olduğu ve bunlardan kimlerin tevkifat yaparak sorumlu sıfatıyla beyan edeceği tebliğde yer almaktadır. Sigorta ve reasürans şirketleri, tebliğde sayılanlar dışında kalan diğer tüm hizmet alımlarında ise hesaplanan KDV’nin 5/10’u oranında KDV tevkifatı yapacaklardır. Öte yandan; yurtdışından alınan ve Türkiye’de yararlanılan hizmetlerde, işlem bedeli KDV’nin tamamı yurtiçindeki alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenecektir.

28 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı Kanunla, KDV Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden bir tanesi; mal ve hizmet alıcısı tarafından sorumlu sıfatıyla verilen 2 No’lu KDV beyannamesinin verilme ve ödenme süresinin öne çekilmesi ve sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV nin 1 No’lu KDV beyannamesinde indirilebilmesi için ödenmiş olma şartının getirilmiş olmasıdır. Anılan değişiklikler, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sonrasında, 10 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:50)’de yasal değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulunulmuş, ayrıca sorumlu sıfatıyla KDV uygulamasına ilişkin olarak başka bazı değişiklikler de yapılmıştır.

7491 sayılı Kanun ile; sorumlu sıfatıyla KDV beyannamesinin (2 No’lu KDV beyannamesi) verilme süresi sonu, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 21. günü akşamına kadar, bu beyanname ile tahakkuk eden verginin ödenme süresi de 23. günü akşamına kadar şeklinde belirlenmiştir. Ancak; 10 Şubat 2024 tarihli 164 No’lu VUK Sirküleri ile sorumlu sıfatıyla KDV beyannamesinin verilme ve tahakkuk eden verginin ödenme süresi sonu işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 25. günü sonuna kadar şeklinde yeniden belirlenmiştir. Dolayısıyla Ocak (2024) döneminden başlamak üzere, 2 No’lu KDV beyannamelerinin en geç takip eden ayın 25. günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin de aynı sürede ödenmesi gerekmektedir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin 50 No’lu Tebliğle değişmeden önceki haline göre; kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2 bin lirayı aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmamaktadır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir. 50 No’lu Tebliğle yapılan değişiklik uyarınca; 1 Mart 2024 tarihinden geçerli olmak üzere bu tutar, fatura düzenleme sınırına bağlanmıştır. Buna göre; 1 Mart 2024 tarihinden itibaren 2024 yılındaki işlemlerde KDV dahil işlem bedeli 6 bin 900 liranın altında ise tevkifat uygulanmayacaktır. 2025 yılında fatura düzenleme sınırı değişince, tevkifat sınırı da buna bağlı olarak artacaktır.

Genel Uygulama Tebliğinde de belirtildiği üzere; tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz. Aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tamamından tevkifat yapılacaktır.

Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde, vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.

50 No’lu değişiklik tebliği ile; KDV Genel Uygulama Tebliğinin tevkifata tabi işlemlerde mal iadeleri ve matrahta değişiklik bölümlerindeki örnekler güncellenmiştir.