Global sigortacılık yeniden yükselişte

Swiss Re, 2014 yılında dünya ekonomisini ve sigorta sektörünü incelediği yeni Sigma raporunu yayınladı. Rapordaki verilere göre, küresel gayrisafi milli hasıla (GSYİH) 2014 yılında yüzde 2.7 oranında arttı. 2013’te yüzde 1.3 olan gelişmiş pazarlardaki ekonomik büyüme oranı, 2014 yılında yüzde 1.8’e yükseldi. Gelişmekte olan pazarlar içinse 2014 o kadar iyi geçmedi, bu pazarlarda ekonomik büyüme oranı, son on yıllık ortalama olan yüzde 6’nın altında kalarak yüzde 4.1 oldu.
Gelişmiş ülkeler arasında en yüksek büyüme oranı 2014 yılında İngiltere’ninkiydi. Bu yüksek oranın arkasındaki sebep azalan işsizlik ve yerel tüketimdeki artış oldu. ABD’deyse büyüme oranı hafifçe artarak yüzde 2.4’e ulaştı.
Euro Bölgesi’nde büyüme hızlandı ancak yeterli değildi. Almanya, İspanya, Belçika ve Hollanda’da büyüme arttı, fakat Fransa’da ihtiyaç duyulan yapısal reformların gerçekleştirilmemesi sebebiyle büyüme geri kaldı. İtalya’da ekonomik durgunluk devam etti, Yunanistan ise nihayet büyüdü. Büyüme oranlarına karşın, Euro Bölgesi’nde işsizlik seviyesi rekor seviyelerin yakınında seyretmeyi sürdürdü ve ekonomik büyüme işsiz Avrupalılar için bir şey ifade etmedi.
Rusya ve Ukrayna’daki jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, daha sonra gelen Kırım’ın işgali sebebiyle Orta ve Doğu Avrupa yeterince büyüyemedi. Bölgenin yüksek büyüme oranları elde edememesinin bir diğer sebebi de Batı Avrupa ülkelerine yapılan ihracatın azalması oldu.
Japonya’da katma değer vergisi, enflasyon sebebiyle Nisan 2014’te yükselerek büyümenin beklenenden de fazla yavaşlamasına yol açtı. Yapıda etkili bir reforma gidilmediği sürece Japonya’da büyüme oranlarının düşüklüğünü koruması bekleniyor.

2014 GELİŞMEKTE OLAN PAZARLAR İÇİN ZOR GEÇTİ
Birçok ülkenin yerel zorluklarla uğraşması ve yapısal eksiklikler sebebiyle gelişmekte olan pazarlar zor bir yıl geçirdi. Çin’deki büyüme beklenenin biraz altında, yüzde 7.5 oranında gerçekleşti. Gelişmekte olan diğer Asya ekonomileriyse, diğer gelişmekte olan ekonomilerin üstünde performans sergiledi.
Brezilya’nın yaptığı ihracatlarda fiyatların düşmesi ve talebin azalması, Latin Amerika’da büyümenin yine trendin altında kalmasına yol açtı. Venezuela ve Arjantin’de ekonomik durgunluk görüldü.
Afrika’da genele bakıldığında iyi bir büyüme oranı vardı, ancak Güney Afrika yapısal yetersizlikler ve maden sektöründe yaşanan grevler sebebiyle yeterince büyüyemedi.
Orta Doğu’da büyüme oranları artan jeopolitik belirsizlikler, zayıf dış talep ve hidrokarbon sektörünün ekonomiye katkısının azalması dolayısıyla değişmeden kaldı.

GLOBAL PRİM ÜRETİMİ 2014’TE YÜZDE 3.7 ARTTI
2014 yılında küresel sigortacılık iyileşmeyi sürdürdü. 2013’te azalan prim üretimi, 2014’te yüzde 3.7 oranında artarak 4 trilyon 778 milyar dolara ulaştı. Gelişmiş ülkelerde üretim yüzde 2.9 arttı, bu oran yine de kriz öncesi uzun vadeli büyüme ortalaması olan yüzde 3.4’ün altında kaldı. Gelişmekte olan ülkelerdeyse üretim artışı yüzde 7.4 oldu.
Gelişmiş pazarların prim üretiminde son beş yıldır görülen durgunlukla kıyaslanınca, 2014 yılında üretimde görülen artış oldukça iyiydi. Son beş yılda gelişmiş pazarlarda görülen durgunluk, temel olarak hayat prim üretiminde görülen dalgalanmalardan kaynaklandı. Hayat dışı prim üretimiyse, 2009’dan bu yana kademeli olarak artışını sürdürdü.

HAYAT YİNE YÜKSELİŞTE
2013 yılında yüzde 1.8 oranında azalan global hayat prim üretimi, 2014 yılında yüzde 4.3 oranında artarak 2 trilyon 655 milyar dolara yükseldi. Bölgeler ve ülkelerdeki hayat prim üretimleri arasında ciddi farklılıklar vardı.
Gelişmiş pazarlara bakıldığında, Okyanusya güçlü bir büyüme sergiledi. Batı Avrupa ve Japonya’da büyüme yeniden ivme kazandı. Kuzey Amerika’daysa üretim azalmaya devam etti. Gelişmekte olan Asya’da üretim artışı hızlanırken, Latin Amerika ve Afrika’daysa artış yavaşladı. Orta ve Doğu Avupa’daysa hayat prim üretimi yine azaldı.
Hayat prim üretiminde 2014 yılındaki artışa rağmen, 2008 krizinden bu yana üretimde genel olarak durgunluk gözlemlendi. Sadece gelişmiş Asya ve Okyanusya bölgeleri, yıllık ortalama hayat prim üretimindeki artışlarının üzerinde artış kaydetti. Gelişmekte olan ülkelerde de prim üretimindeki artış, kriz öncesine göre çok daha yavaştı.

HAYAT DIŞINDA İYİLEŞME SÜRÜYOR
2014 yılında hayat dışı prim üretimi iyileşmeye devam etti ve yüzde 2.9 oranında artarak 2 trilyon 124 milyar dolara ulaştı. 2013 yılında yüzde 2.7 oranında artan hayat dışı üretim hem bir önceki yıla göre az da olsa artış gösterdi hem de kriz öncesi ortalama artış oranının da üstüne çıktı. İyileşmedeki temel tetikleyici bölgesel farklar da olsa gelişmiş pazarlardı. 2013 yılında gelişmekte olan pazarlardaki hayat dışı üretim artışı yüzde 8.6’ydı, kriz öncesi yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 10’du. Gelişmekte olan ülkelerde 2014’te hayat dışı prim üretimi yüzde 8 arttı, bu artış her ne kadar iyi bir oran da olsa eskiye kıyasla düşük kaldı.

ORTA VE DOĞU AVRUPA’DA HAYAT DIŞI KÜÇÜLECEK
2015 yıl sonunda, birçok pazarda hayat dışı prim üretiminde düşük bir artış beklense de, giderek iyileşen ekonominin artışa biraz destek olacağına inanılıyor. Kuzey Amerika’da fiyatlardaki artışın yavaşlaması sebebiyle hayat dışı sektörün biraz zayıflayacağı, benzer şekilde Batı Avrupa’da da ağır işleyen ekonomik iyileşme sebebiyle üretim artışının baskılanacağı düşünülüyor. Gelişmiş Asya’daysa ülkeler bazında değişik sonuçlar öngörülüyor. Artan ticaret ve yatırımlarla beraber Japonya’da hayat dışı prim üretiminin hafifçe artacağı, Güney Kore’deyse özel sağlık sigortası ürünlerinde yeniden fiyatlamaya gidilmesi ve artan araç kullanımının üretimi artıracağı belirtiliyor. Bölgelerdeki diğer ülkeler için koşulların zorlayıcı olacağına inanılıyor.
Gelişmekte olan pazarlardaysa büyüme istikrarlı olacak gibi gözüküyor. Çin’de, devletin sigorta penetrasyonunu artırmak için girişimleri sayesinde hayat dışı prim üretiminin artacağı, diğer önemli Asya pazarlarında da ekonomik büyümenin üretimdeki artışa destek sağlayacağı düşünülüyor. Diğer yandan, Latin Amerika’da hayat dışı prim üretimindeki artışın düşük olması bekleniyor. 2015 yıl sonunda, Orta ve Doğu Avrupa’da hayat dışı prim üretiminin azalacağı öngörülüyor.

HAYAT SİGORTALARINDA BÜYÜME SÜRECEK
Hayat branşında üretim artışının gelişmiş pazarlarda yakaladığı oranları koruması ve gelişmekte olan pazarlarda da hızlanması bekleniyor. Kuzey Amerika’da hayat prim üretiminin artacağı, ancak yine de trendin altında kalacağı öngörülüyor. Gelişmiş Asya ve Okyanusya’da üretimin sağlam ve istikrarlı artışını sürdüreceğine inanılıyor. Gelişmekte olan pazarlarda, özellikle Çin’in başı çektiği gelişmekte olan Asya’daki iyi sonuçların etkisiyle hayat prim hacminde büyümenin süreceği belirtiliyor. Latin Amerika’nın da güçlü büyümesini sürdüreceği düşünülüyor.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE 2015 SONUNDA BÜYÜME YAVAŞLAYACAK
Gelişmiş ülkelerdeki büyüme oranının, 2015 sonunda daha yüksek olacağı öngörülüyor. Düşük petrol fiyatlarının küresel ekonomiyi körüklemesi ve birçok ülkenin, artan tüketici harcamaları ile artan yatırımların faydasını görmesi bekleniyor. ABD ekonomisinin yıl sonundan itibaren güçleneceği belirtiliyor. Avrupa’da yine İngiltere’nin kıtadaki diğer ülkelerden iyi performans göstereceği ve istikrarlı bir şekilde büyüyeceği düşünülüyor. Euro Bölgesi ülkelerinin büyüme hızları yine farklı olacak gibi görünüyor, en yüksek büyüme oranlarının Almanya ve İspanya’nınkiler olacağı öngörülüyor. Gelişmiş ülkelerde beklenen iyi büyüme oranlarına karşın, ticari mallardaki düşük fiyatların ihracatı köreltmesi ve ABD’nin sıkılaşan para politikaları sebebiyle gelişmekte olan ülkeleri zorlu günler bekliyor. Çin’deki büyümenin yavaşlayacağına inanılıyor. Latin Amerika’da da, Brezilya’da uygulanan sert para politikası sebebiyle büyümenin geri kalacağı tahmin ediliyor. Sahra Altı Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da büyümenin kesintisiz süreceği düşünülse de, düşük petrol fiyatlarının petrol ticareti yapan Nijerya ve Angola gibi ülkeler üstünde etkisinin iyi olmayacağı belirtiliyor.

GELİŞMİŞ PAZARLARDA PRİM ÜRETİMİ EKONOMİDEN DAHA HIZLI BÜYÜYOR
Gelişmiş pazarlardaki toplam prim üretimi, 2014 yılında yüzde 2.9 oranında artarak 3 trilyon 939 milyar dolara yükseldi. Hayat prim üretiminde görülen yüzde 3.8’lik artış oranı, gayrisafi milli hasıla artış oranı olan yüzde 1.8’i geride bıraktı. Hayat dışı prim üretimiyse, yüzde 1.8’lik artış oranıyla ekonomik büyümeyle aynı oldu.

BATI AVRUPA’DA EKONOMİYLE BERABER SİGORTACILIK DA BÜYÜYECEK
Global hayat dışı prim üretiminin yüzde 30’unu elinde tutan Batı Avrupa, 2008 krizinden bu yana üretimin durgunlaşmasında büyük rol oynadı. 2014’te, bölgedeki hayat dışı üretim, 2007’deki seviyesinden sadece yüzde 0.5 oranında daha yüksekti. Bu oran, son yedi yıldır herhangi bir gelişmiş pazarda görülen tüm oranlardan daha düşük olmasıyla dikkat çekti. Bölgedeki sigorta pazarının büyümesindeki bu durgunluk, temel olarak zayıf ekonomik büyümeden kaynaklandı. Bölgenin GSYİH’si, 2014 yılında, 2007’deki seviyesinin sadece yüzde 0.6 oranında üzerindeydi. Son yedi yıl içinde her ne kadar Batı Avrupa iyi bir tablo çizememiş olsa da, bölgenin ekonomisinin, dolayısıyla sigortacılığın da giderek iyileşeceği düşünülüyor.

08-15-swisstablo1 08-15-swisstablo2 08-15-swisstablo3

Yorum yazın