Emlak vergi değerinin tespitine ilişkin kararlara dava açılması

Emlak Vergisi matrahını Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre tespit olunan vergi değeri oluşturmaktadır. Vergi değeri ise arsa ve araziler için Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49. maddesi uyarınca asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlere göre Takdir Komisyonları tarafından takdir olunan bedel olup, 4 yılda bir takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri üzerinden hesaplanmaktadır. Eğer, arsa üzerinde bina varsa, ilan edilen metrekare inşaat maliyetine göre hesaplanan bina değeri, arsanın takdir edilen değeri üzerine eklenmek suretiyle bina vergi değeri bulunmaktadır. Bu şekilde bulunan ilk yıla ait emlak vergi değeri izleyen 3 yılda, bir önceki yıla ait değere, yeniden değerleme oranının yarısı eklenmek suretiyle revize edilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 19 Mart 2021 tarih ve 2021/1 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi ile bu dönemde geçerli olacak esasları açıklamış olup en geç 30 Haziran 2021 günü mesai saati bitimine kadar ilgili belediye ve muhtarlıklara takdir kararları tebliğ edilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, 2022 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerleri, ilgili belediyelerde ve muhtarlıklarda uygun bir yere asılmak suretiyle ilan edilmeye başlamıştır.

Vergi Usul Kanununun mükerrer 49. Maddesinin “b” fıkrasının 2. paragrafının 1. cümlesinde aşağıdaki hüküm mevcuttu: “Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları onbeş gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler.”

Sözkonusu cümle, Anayasa Mahkemesi’nin 31 Mayısı 2012 tarihli Esas:2001/38, Karar: 2021/89 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

Böylelikle, artık sadece ilgili cümlede belirtilenlerin değil, takdir edilen değerleri yüksek bulan emlak vergisi mükelleflerinin de takdir komisyonu kararlarına karşı Vergi Mahkemeleri nezdinde dava açmaları imkanı doğmuştur. Dava açma süresi genel hükümlere göre 30 gündür. Dava açma süresinin bu takdir kararlarının muhtarlıklara ve belediyelere tebliğ edilerek ilan edilmeye başladığı 30 Haziran 2021 tarihinden başladığı öngörüsüyle hareket etmekte fayda görüyoruz.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 61. Maddesine göre 20 Temmuz – 31 Ağustos arasında adli tatil uygulanmakta olup son günü bu süreye rastlayan davalarda dava açma süresi (2577 sayılı Kanunun 8/3. Maddesi uyarınca) 7 Eylüle kadar uzamaktadır.

Ancak, aynı Kanunun yine 61. Maddesine göre; yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan ve sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki idari yargı mercileri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. Bu mahkemeler, 62 nci maddedeki sınırlamaya tabi olmaksızın görevlerine devam ederler.

Bu nedenle, 2577 sayılı Kanunun 61. Maddesine göre çalışmaya ara vermeyen mahkemelerin bulunduğu yerlerde dava açacaklar için sürenin son gününün 30 Temmuz olması gerektiği düşüncesindeyiz.

Avatar

Fazıl Karaman

f.karaman@fkymm.com

İlginizi Çekebilir