Dövizden TL mevduata geçişte kurumlar vergisi istisnası

BİLİNDİĞİ üzere, Ocak ayında yayımlanan 7352 No’lu Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 14. Maddeyle; kurumların 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı içinde (T.C. Merkez Bankası’nın TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi tebliği kapsamında) dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevirmeleri ve çevrilen tutarları en az 3 ay vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri halinde kurumlar vergisi yönünden aşağıdaki istisnalar getirilmiştir:

a. Bu kapsamdaki tutarların 2021 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesinden önce dönüştürülerek TL mevduata çevrilmesi halinde; söz konusu yabancı paraların 2021 yılı son 3 ayına ait kur farkı, 2022 yılında TL’ye çevrilme tarihine kadar oluşan kur farkı, vadeli TL hesaplarından dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır.

b. 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların yukarıda “a.” bölümünde belirtilen sürede ve şekilde olmamakla birlikte, 2022 yılı sonuna kadar dönüştürülerek TL mevduata çevrilmesi durumunda; oluşan kur farkı kazançlarının, geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle TL’ye çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır.

Bu defa; 28 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7407 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14. Maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

“(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir.

(5) Bu madde kapsamındaki istisnalar 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanır.”

Yeni hükümler 28 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişikliklere göre;

Gerek yeni hükümler çerçevesinde, gerekse Geçici 14. Maddenin önceki hükümlerine göre dönüşüm desteği çerçevesinde yabancı paralarını bozdurarak TL vadeli mevduat hesabına çevirenler, bu hesaplarını (2022 sonuna kadar) vade sonunda yenilemeleri halinde de maddedeki istisnalardan yararlanacaklardır.

Diğer taraftan, 31 Mart 2022 tarihli bilançolarındaki yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar dönüşüm desteği kapsamında dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevirerek, en az üç ay vadeli mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren kurumların bu hesaplarının faiz ve kar payları (dönem sonu kıst faizler dahil) ile diğer kazançlarına kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir. Geçici 14. Maddenin diğer hükümlerinden farklı olarak burada dönüşüm tarihine kadar olan kur farklarına kurumlar vergisi istisnası uygulanması sözkonusu değildir.

İlginizi Çekebilir