“Acenteler sözleşmeleri dikkatle okumalı”

İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi tarafından “Sigortacılık Haftası” kapsamında bir Zümre Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Hazine Müsteşarlığı Aracılardan Sorumlu Daire Başkanı Şule Avcıoğlu ve TOBB SAİK Üyesi Emin Gemici konuşmacı konuk olarak katıldı. Acentelere önemli uyarılarda bulunan Emin Gemici, sigorta şirketlerinden gelecek sözleşmeleri dikkatlice incelemeleri ve öyle imzalamalarını söyledi. Acentelerin yönetmelik hükümlerine aykırı sözleşmeleri imzalamadan önce mutlaka Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne ve TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne görüş almak üzere göndermelerini öneren Gemici, ayrıca prototip bir sözleşme metninin TOBB’un web sitesinde olduğunu ve bundan acentelerin yararlanması gerektiğini belirtti.
Gemici, yeni yönetmelik ile eski yönetmelik arasındaki değişiklikleri özetle sıraladı:
* Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı uygulaması, eski yönetmeliğe göre ‘4 yıllık fakültelerden mezun olanlar genel müdür ve genel müdür yardımcısı olabilir’ şeklindeydi. Yeni yönetmeliğe göreyse 4 yıllık fakülte mezunları yanı sıra iki yıllık sigortacılık meslek yüksekokulu mezunları da genel müdür ve genel müdür yardımcısı olabilir.
* Tüzel kişi acentelerde müdür dışında en az bir teknik personel çalıştırılması zorunluluğu kaldırıldı, bu konuda TOBB SAİK’e düzenleme yapma yetkisi tanındı.
* Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının teknik personel niteliği taşıma şartı kaldırılarak bu konuda da TOBB SAİK’e yetki verildi.
* Yardımcı teknik personel uygulaması kaldırıldı.
* Teknik personelin sadece bir acenteye bağlı olarak çalışma zorunluluğu kaldırılarak, bu konuda düzenleme yapma yetkisi TOBB SAİK’e verildi.
* Fiziki şart ve birden fazla acentenin aynı mekanı paylaşması konularında TOBB SAİK’e düzenleme yapma yetkisi tanındı.
* Şube açarak büyümek isteyen acentelerin ön izin alma şartı ve mali tablo verme şartları kaldırıldı.
* Uygunluk belgeleri ekinde istenecek belgeler konusunda TOBB SAİK’e düzenleme yapma yetkisi tanındı.
* Bankalar ve özel kanunları ile kendilerine sigorta acenteliği yapma yetkisi verilmiş kurum ve kuruluşlara mevzuata uygun şekilde mali tablo tutma zorunluluğu getirildi.
* Merkez ve şubeler için uygulanacak fiziki şartlar, teknik, idari altyapı ile insan kaynakları; acentelerin teşkilatı; teknik personel nitelikleri; unvan; ilan, reklam, afiş ve pano; sürekli eğitime  ilişkin genel düzenleyici işlem yapma yetkisi TOBB SAİK’e;  değişikliklerin bildirilmesi, güncelleme, bilgi kayıtları ve kayıtlara erişime ilişkin genel düzenleyici işlem yapma yetkisi ise TOBB’a verildi.
* Komisyon ve ödemelerin branş bazında belirlenmesi, tarafların hak ve yükümlülükleri,  haklı feshe neden olan unsurlar, sözleşmenin feshinin taraflara etkisinin acentelik sözleşmelerinde belirtilmesi ile sözleşme feshi için 3 ay, acente aleyhine düzenlemeler için 2 ay önce bildirim yapılması gerektiği hususları hükme bağlandı.
* Acente ile sigorta şirketi arasındaki komisyon ve diğer menfaatler hakkında sigortalıya bilgi verme hususunda Müsteşarlık düzenleme yapmaya yetkilidir.
* Acentelerin mali tablo tutma ve bilgi verme zorunluluğu kaldırılmıştır.
* Sigorta şirketlerinin acenteler ile akdettikleri sözleşmenin uygulanmasını etkileyen hususlara ilişkin olarak acenteye bilgi verme yükümlülüğü getirildi.
* TOBB SAİK’e Müsteşarlığın uygun görüşünü almak kaydıyla, teknik personel eğitimlerinin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verildi.”

Yorum yazın