TOBB SAİK Faaliyet Raporu’nu yayınladı

 TOBB SAİK Faaliyet Raporu’nu yayınladı

TOBB SAİK, Faaliyet Raporu’nu yayınladı. TOBB SAİK Üyesi Özgür Yılmaz, “2020 faaliyet yılı içerisinde; 13 adet İcra Komitesi toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda toplamda 513 adet konuyu karara bağladık. Söz konusu kararlar ile, 132 sigorta acentesi hakkında disiplin soruşturması açtık. Açılan disiplin soruşturmaları sonrasında 1 acentenin ‘meslekten süresiz men’, 24 acentenin ‘meslekten men’, 9 acentenin ‘kınama’ ve 48 acentenin ‘uyarma’ cezası ile tecziyesine karar verdik. Ayrıca, ilgili mevzuatı ihlal ettiği tespit edilen toplam 38 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Göreve başladıkları 2018 yılından bugüne gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatan TOBB SAİK Üyesi Özgür Yılmaz, “Tüzel kişi sigorta acenteleri ve acente şubelerinde, müdür/şube müdürünün yanı sıra ayrıca en az bir teknik personel bulundurma yükümlülüğünü kaldırarak, istihdam yükünü azalttık ve gerçek kişi acente ile tüzel kişi acente arasındaki uygulama birliğini sağladık. Acentelerin kendi illerinde açacakları en fazla 3 şube için, ilave şart aranılmaması, acenteler arası iş paylaşımında KDV mükellefiyeti doğmamasını teminen, kamu nezdinde girişimlerde bulunduk. 2019’da, il delegelerimizin katılımıyla Sigorta Acenteleri Kurultayı gerçekleştirdik. Kurultay sürecinde, Anıtkabir ziyaretinde bulunduk. Carglass, Fibabank ve Yapı Kredi Bankası ile çeşitli iş birliği projeleri planlayarak, meslektaşlarımızın acentelere özel kampanyalardan yararlanmasını sağladık. Yetkisiz sigorta aracılığının engellenmesi, acente ile broker arasında özellikli teminatlar haricinde iş paylaşımı yapılmaması hususlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunduk, söz konusu iş ve işlemlerin engellenmesini sağladık.”

ACENTELER İÇİN BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ

2020 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: “2020 yılında ise, Elazığ ve İzmir depremlerinden etkilenen meslektaşlarımıza ve depremzedelere destek olduk. Meslektaşlarımıza yönelik, devlet destekli alacak sigortası ve devlet destekli tarım sigortalarına ilişkin elektronik ortamda bilgilendirme seminerleri düzenledik. Meslektaşlarımızın, COVID-19’un olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yaptık. Bu kapsamda, statik IP adresi kullanım zorunluluğunun geçici olarak kaldırılması, COVID-19’un özel sağlık sigortası teminat kapsamına alınması, sigorta şirketlerinin acentelere yönelik destek paketi açıklaması gibi uygulamalara vesile olduk. 20 Mayıs 2020’de, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak ile video konferans görüşmesi gerçekleştirilerek sigorta acenteleri ve sigortacılık sektörüne yönelik taleplerimizi ilettik. Resmi Gazete’nin 9 Mayıs 2020 tarihli nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e ilişkin görüş ve taleplerimizi Hazine ve Maliye Eski Bakan Yardımcısı Bülent Aksu başkanlığında 11.06.2020 tarihinde yapılan toplantıda dile getirdik. Sigorta acentelerinin tanıtımına yönelik çeşitli afişler hazırlatarak, Ticaret/Ticaret ve Sanayi Odalarımız kanalıyla dağıtımını yaptık. Ayrıca, televizyon ve dijital mecralarda mesleğimizin tanıtımına yönelik reklam filmleri yayınlattık. Sigortacılık ve acentelik mesleğine ilişkin, Oda ve Borsalarımızdan, mesleki sivil toplum kuruluşlarından ve meslektaşlarımızdan gelen görüş ve talepleri değerlendirdik, gerekli görülen hususlarda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunduk. 2020 faaliyet yılı içerisinde; 13 adet İcra Komitesi toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda toplamda 513 adet konuyu karara bağladık. Söz konusu kararlar ile, 132 sigorta acentesi hakkında disiplin soruşturması açtık. Açılan disiplin soruşturmaları sonrasında 1 acentenin ‘meslekten süresiz men’, 24 acentenin ‘meslekten men’, 9 acentenin ‘kınama’ ve 48 acentenin ‘uyarma’ cezası ile tecziyesine karar verdik. Ayrıca, ilgili mevzuatı ihlal ettiği tespit edilen toplam 38 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk.”

Yılmaz, toplantılarda alınan kararlar hakkında şunları söyledi: “Sigorta acentelerinin mali yapılarının güçlendirilerek, ülkemiz sigorta sektörünün geliştirilmesi ve sektörel istihdamın artırılmasını teminen, sigorta sözleşmelerinin başka bir mal veya hizmetin satışında promosyon ya da indirim unsuru olarak kullanılmaması, poliçe primleri üzerinden risturn ve iskonto uygulamalarının yasaklanması hususunda düzenleme yapılmasının, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında taban komisyon oranlarının artırılmasının ve devir zeyli uygulamasının yeninden yürürlüğe konulmasının uygun olacağı’ değerlendirmesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne iletilmesine, ‘Zorunlu deprem sigortası poliçe yenilemelerinde daha önceki poliçede yer alan brüt yüzölçümü değerinden daha az bir değer bilgisi beyan edilmesi durumunda, yüzölçümü bilgisini teyit eden resmi kurumdan alınacak belge ibrazının zorunlu tutulmasının uygun olacağı’ değerlendirmesinin DASK’a iletilmesine, ‘Bilgilendirme formunun verilmediği hallerde, sigorta ettiren sözleşmenin yapılmasına 14 gün içinde itiraz etmemişse, sözleşme poliçede yazılı şartlarla yapılmış olur hükmünün eklenmesinin uygun olacağı’ değerlendirmesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne iletilmesine, ‘Sigortalı mağduriyetlerinin engellenmesi ve usulsüz şekilde sürprimden kurtulma uygulamalarının sona erdirilmesini teminen, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında yeni alınan araç için, araç sahibinin geçmiş poliçelerine göre uygulanan indirim ve sürprimin, sadece aynı tipteki araçlar için uygulanmasının uygun olacağı’ değerlendirmesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne iletilmesine karar verdik. ‘Yeni alınan araç için, araç sahibine ait son 10 yıl içerisindeki en avantajlı referansın kullanılmasının uygun olacağı’ değerlendirmesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmesine, faaliyette bulunulacak yerleşim yerinin kapasitesine göre yeni acente/şube kuruluşuna izin verilmesini teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü nezdinde yazılı girişimde bulunulmasına karar verdik.”

DEĞERLENDİRMELER SEDDK’YA İLETİLDİ

Özgür Yılmaz, TOBB SAİK’in 10.06.2020 ve 30.10.2020 tarihli toplantılarında verilen kararlar hakkında şunları söyledi: “‘Sigorta acentesinin, kendi aracılık ettiği sigorta poliçelerine ilişkin hasar verilerini, (kusur durumu dahil) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemi üzerinden görüntüleyebilmesinin uygun olacağı’ değerlendirmesinin adı geçen merkeze iletilmesine, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında ‘Doğrudan Tazmin Sistemi’ne ivedilikle geçilmesini teminen SEDDK nezdinde yazılı girişim yapılmasına, ‘Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçe iptallerinde; 0-3 ay yürürlükte kalan poliçeler için 30 TL’den az olmamak üzere, toplam aracı komisyonunun %25’ine 3 ile 6 ay arası yürürlükte kalan poliçeler için 30 TL’den az olmamak üzere, toplam aracı komisyonunun %50’sine, 6 aydan daha uzun süre yürürlükte kalan poliçeler içinse, toplam aracı komisyonunun %100’üne hak kazanılmasına yönelik düzenleme yapılmasının uygun olacağı’ değerlendirmesinin SEDDK’ya iletilmesine karar verdik.

İcra Komitesinin 30.10.2020 tarihli toplantısında, ‘5684 sayılı Sigortacılık Kanununun ‘İyiniyet’ başlıklı 32. maddesine 6. fıkrası olarak, ‘Sigorta şirketleri ve sigorta aracılığı hizmeti yapan gerçek ve tüzel kişiler, tanzim edilecek sözleşme, tecditname, zeyilname ve sair işlemler dolayısıyla sigortalılara veya sigorta emrini verenlere tarifeleri dışında doğrudan doğruya veya dolaylı olarak her ne şekilde olursa olsun risturn ve iskonto yapamayacakları gibi, bu nitelikte telakki edilecek terk, tenzil ve ödemelerde bulunamazlar ve bu gibi menfaatler sağlayamazlar. Sigorta sözleşmeleri başka bir mal veya hizmetin satışında promosyon ya da indirim unsuru olarak kullanılamaz’ hükmünün eklenmesi ve anılan Kanunun İdari Para Cezalarını düzenleyen 34. maddesinin 2. fıkrasının (j) bendinin, ’32. maddesinin 4. fıkrası uyarınca alınan tedbirlere ve beşinci ile altıncı fıkrası hükümlerine aykırı davranılması halinde yirmibin Türk Lirası’ şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı’ değerlendirmesinin SEDDK’ya iletilmesine karar verdik.”

İlginizi Çekebilir