TOBB SEİK’ten ekspertiz tarifeleri uyarısı

 TOBB SEİK’ten ekspertiz tarifeleri uyarısı

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi, 25 Mart’ta yayınlanan ekspertiz tarifelerine uymayan şirket ve eksperler hakkında işlem yapılacağını sektöre duyurdu.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi’nden (SEİK), sigorta eksperlerine yönetmelik ile ilgili yazı gönderildi. Gönderilen bu yazıda 25 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren eksper ücret tarifesine uyulmadığı belirtildi. Tarifeye aykırı hareket edip, eski ücretlendirme üzerinden eksper atayan ve eski ücreti kabul eden eksper hakkında işlem yapılacağı vurgulandı.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi’nden yapılan duyurunun tamamı ise şu şekilde:

“Bilindiği üzere, Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği’nde 25 Mart 2020 tarihinde yapılan değişikliklerle taban ekspertiz ücret tarifeleri güncellenmiş, ekspertiz ücretinin hesaplanmasında tereddüt yaşanan hususlarda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Diğer yandan, bazı sigorta şirketlerinin söz konusu düzenlemeler hilafına eski uygulamalar çerçevesinde ekspertiz ücreti hesaplamaya devam ettikleri, bazı meslektaşlarımızın ise, söz konusu ücreti kabul ettikleri hususunda bildirimler alınmaktadır.

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin;

Birinci fıkrası, “Ekspertiz ücreti, taban ekspertiz ücret tarifesinden az olmamak üzere taraflar arasında serbestçe belirlenir.”

Yedinci fıkrası “Ekspertiz ücreti, atama tarihinde geçerli olan tarifeye göre ödenir.”

Sekizinci fıkrası, “Ekspertiz için yapılan ulaşım, konaklama ve diğer giderler ekspertiz ücretine ilave edilir.”

Dokuzuncu fıkrası, “Dövizli poliçelerde ekspertiz ücreti, rapor tarihindeki TCMB döviz satış kuru baz alınarak hesaplanır.”

Onuncu fıkrası, “Ekspertiz ücret hesaplamasına baz teşkil eden brüt hasar tutarı, eksper tarafından tespit edilen hasar tutarı olup koasürans, sovtaj, eksik sigorta, muafiyet gibi kesintiler uygulanmadan önceki tutardır.”

On birinci fıkrası, “Sigortalının talebinden vazgeçmesi, hasarın teminat dışında kalması, suistimal tespiti gibi nedenlerle ekspertiz raporun kapatılması talep edilirse; rapor tamamlandıysa ekspertiz ücretinin tamamı, rapor tamamlanmadıysa tamamlanma yüzdesine isabet eden ücret ödenir. Şayet, rapora hiç başlanmamış ise ekspertiz ücreti ödenmez.”

On ikinci fıkrası, “Birden fazla eksperin çalıştığı hasar dosyalarında, tarifeye tabi ekspertiz ücreti hasar tutarı üzerinden her eksper için ayrı ayrı hesaplanır.”

On üçüncü fıkrası ise, “Eksper atamasının, atamayı yapan tarafça geri alınması eksperin ücret hakkına engel olmaz.”

Hükümlerini amirdir.

Bu kapsamda, gerçek ve brüt hasar bedeli üzerinden düzenlenen ekspertiz raporlarında hiçbir surette (kusur, muafiyet, sovtaj tenzilatı, teminat kapsamı, eksik sigorta, koasürans vb.) ücret indirimi veya talepten vazgeçme gibi uygulamalara mahal verilmemesi, şehir dışı ekspertizlerde fark ücretinin esas ücrete ilave edilmesi, 50 km üzeri gidilen ekspertiz noktalarında yol ve diğer masraflar için yönetmelikte belirtilen yol ve masraf formülü üzerinden hesaplama yapılması ve ilgilisinden bu kapsamda ücret talep edilmesi ihtiyari bir uygulama olmayıp, mevzuat zorunluluğudur.

Gerek şikayet üzerine gerekse resen yapılan denetimlerde, söz konusu düzenlemelere aykırı hareket ettiği tespit edilen Sigorta Eksperleri hakkında sigortacılık ve rekabete ilişkin mevzuatta öngörülen müeyyideler uygulanacak olup, ayrıca ilgili sigorta eksperleri ile sigorta şirketleri hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını teminen ilgili mercilere bildirimde bulunulacaktır.

Bilgilerinizi ve söz konusu düzenlemelere riayet edilmesi hususunda gereğini, önemle rica ederiz.”

Esra Nur Mocu

İlginizi Çekebilir