Zorunlu sigortalar acenteler için yeni bir iş kapısı açıyor

 Zorunlu sigortalar acenteler için yeni bir iş kapısı açıyor

SAB Başkanı Doğan Şen, 9 Ağustos 2014 tarihli 29083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik’in 1 Ocak 2015’te yürürlüğe girdiğini aktardı. 27 Şubat’ta da bu yönetmeliğin bazı maddelerinin tadil edildiğini ve yeni maddeler eklendiğini hatırlatan Şen, yönetmeliğin, zorunlu sigortalardan bir veya birkaçının konusu içinde yer alan faaliyetlerle uğraşan işletmelerin bu poliçeleri yapmasını sağlamayı amaçladığını söyledi.
Bu sebeple üçüncü şahısların mal ve bedenlerine gelen zararları karşılayacak bir yapının oluşturulmasının hedeflendiğini ifade eden Şen, “Bu bakımdan zorunlu sigortaların yaygınlaştırılması, demokratikleşme, sosyal adaletin sağlanması ve kaynak israfının kontrol edilmesi beklenmedik fakirleşmenin önüne geçmek için son derece önemli. Ayrıca, bu işletmelerin bu poliçeleri yaptırmaları esnasında koşulan minimum şartlar, işletmelerin alması gereken tedbirleri almasına vesile oluyor ve toplam iş yapma kalitesinin artmasına da yol açıyor” dedi.
Zorunlu sigortaların sektöre, dolayısıyla acentelere yeni bir kaynak yarattığını belirten Şen, “Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk, deniz taşıtları zorunlu mali sorumluluk, karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanlar için zorunlu mali sorumluluk, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk, tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk, kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk, özel güvenlik mali sorumluluk, zorunlu deprem, sertifika mali sorumluluk, zorunlu paket seyahat ve tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortaları, Türkiye’de zorunlu olan branşlar” diye konuştu.

‘TEHLİKELİ MADDE SORUMLULUK YENİ İŞ FIRSATLARI SUNUYOR’
Acentelerin bu konular üzerinde yoğunlaşarak çok rahatlıkla yeni işler yapabileceğinin altını çizen Şen, özellikle tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamına giren işletme sayısının çok fazla olduğu bilgisini verdi.
Poliçenin genel şartlarındaki bir maddeyi paylaşan Şen, bu maddede “Bu sigorta, kararda belirtilen tehlikeli maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu mesleki faaliyetleri dolayısıyla meydana gelebilecek bir kaza sonucunda, kusurları olsun olmasın üçüncü kişilerin doğrudan doğruya uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı tutarlara kadar, aşağıdaki şartlar dairesinde temin eder. Sigorta, sigortalının karar kapsamına giren tüm mesleki faaliyetlerini kapsayacak şekilde yapılır” dendiğini kaydetti.
Tehlikeli maddeler için yaptırılacak sorumluluk sigortaları hakkında kararın ikinci maddesinin bu sigortanın konusuna giren maddeleri de belirlediğini söyleyen Şen, bu maddeleri şu şekilde sıraladı:
* Petrol ve petrol ürünleri,
* Mühimmat ve patlayıcı maddeler,
* Kimyevi gübreler, tuzlar, bazlar, asitler, boyalar,
* Oksijen asetilen karpit, sentetik benzin, azot ve benzeri diğer kimyevi maddeler,
* Perakende olarak satılanlar hariç piroteknik ürünler (aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler, çocuk tabanca mantarları),
* Perakende olarak satılanlar dışında, her türlü kibrit, ispirto ve alkol,
* Sıvılaştırılmış petrol gazları, sıkılaştırılmış doğal gaz ve havagazı,
* Çevre Kanunu kapsamında bulunan ancak burada sayılmayan diğer tehlikeli kimyasal maddeler,
* Çevre Kanunu kapsamında bulunan tehlikeli atıklar.

‘YELPAZE ÇOK GENİŞ’
Yanıcı, patlayıcı ve her türlü kimyasal maddeleri üreten, taşıyan, depolayan, satan yaklaşık 100 bine yakın ruhsata tabi işletmenin tespit edildiğini dile getiren Şen, şunları söyledi: “Sigorta güvence hesabı marifetiyle bu işletmelere poliçelerini yaptırmaları ihtar ediliyor. Ancak sigorta konusu o kadar geniş ki, tiner satan nalbur, temizlik maddesi kullanan otel, matbaa, oto boyacısı gibi çok geniş bir yelpazeye yayılan işyerleri de bu poliçeyi yaptırmak zorunda.”
Yönetmeliğin onuncu maddesini de hatırlatan Şen, bu maddede, “Kararın altıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince adli ve idari kolluk kuvvetleri, jandarma ve mahalli idareler denetimleri sırasında sigorta poliçesinin mevcudiyetini araştırmakla yükümlüdür. Yapılan denetimlerde, bu Yönetmelik kapsamına giren sigortalarının bulunmadığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler, ruhsat, lisans veya izin veren mercilere derhal bildirilir” dendiğini aktardı.
‘ZORUNLU POLİÇELERİN YAPILMASI İÇİN HER KESİME GÖREV DÜŞÜYOR’
Milyonlarca işletmenin bu poliçeyle donatılması için başta kamu kesimi ve yerel idarelere görev düştüğünün altını çizen Şen, “Şahsi kanaatime göre organize sanayi bölge idarecileri de bu kontrolleri yapmak zorunda olmalı. Bu sigortaların yapılmasında yönetmelik gereği sigorta güvence hesabı başta olmak üzere sigortacılara, özellikle acenteler olarak bize görev düşüyor. Acenteler için bu bir fırsat. Milyonlarca işyerinin, meslek kolunun bu poliçeyi yaptırmak zorunda olduğu gerçeği var. O halde tüm acenteler olarak çalışalım. Bu branşlardan başlayarak, işletmelerin diğer kıymetlerini de sigortalamak için çalışalım. Yeni yapılacak poliçelerle hem komisyon gelirlerimiz artsın hem de yeni müşteriler edinelim, sektörü büyütelim, ülkemize mesleğimiz dahilinde katkı sağlayalım” dedi.
Acentelerin portföylerini büyütmeleri ve çeşitlendirmeleri gerektiğini her yerde vurguladıklarını ve destek olduklarını kaydeden Şen, sözlerini şöyle tamamladı: “Çok yakında SAB derneği olarak ihtisas eğitimlerine başlayacağız. Tüm acente meslektaşlarımızı ve teknik personellerini eğitimlerimize bekliyoruz.”

HAZİNE DE ZORUNLU SİGORTALARIN TAKİBİNİ SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Zorunlu sigorta takibine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
MADDE 1 – 9/8/2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğin ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılması zorunlu tutulan sigortalardan Müsteşarlıkça bu Yönetmelik kapsamına alınmasına karar verilen sigortaları kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Zorunlu sigortalar: Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılması zorunlu tutulan sigortalardan Müsteşarlıkça bu Yönetmelik kapsamına alınmasına karar verilen sigortaları,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 11/A maddesi eklenmiştir.
“Uygulamada öncelik sırası ve uygulama esasları
MADDE 11/A – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sigortalara ilişkin olarak uygulamada öncelik sırası Müsteşarlıkça belirlenir.
(2) Sigorta şirketleri ruhsat sahibi oldukları ilgili sigorta branşlarında tesis edilmiş zorunlu sigortalara ilişkin olarak sigorta poliçesi teklifi vermek zorundadırlar.
(3) Sigorta şirketleri ruhsat sahibi oldukları ilgili sigorta branşlarında tesis edilmiş zorunlu sigortalar konusuna dahil herhangi bir rizikoyu kapsam dışı bırakacak şekilde veya poliçe tanziminden caydırmaya yönelik fiyatlama ve komisyon tespiti yapamazlar.
(4) Söz konusu zorunlu sigortalara ilişkin portföylerinde Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde dengesizlik bulunan sigorta şirketleri hakkında, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde tedbir uygulamaya Müsteşarlık yetkilidir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12’nci maddesinde yer alan “01/01/2015” ibaresi “01/04/2015” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply