Vergiyle ilgili tutarlar ve hadlerde artış

VERGİ kanunlarında yer alan maktu tutarlar ve hadler Bakanlar Kurulu’nca farklı bir karar alınmadığı sürece genel olarak her yıl bir önceki yılın yeniden değerleme oranına bağlı olarak (emlak vergisinde  yarısı kadar) artırılmaktadır. 2014 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 10,11 olarak gerçekleşmiştir. Bakanlar Kurulu’nca farklı bir belirleme yapılmadığından 2015 yılındaki artışlar bu oran dikkate alınarak gerçekleşmiştir. 2015 yılına ilişkin vergi tutar ve hadlerindeki artışların bazılarına aşağıda değinilmiştir.
Taşınmazı 2014 yılında satın alanların emlak vergisi mükellefiyeti 2015 yılında başlamıştır. Bu mükelleflerin emlak vergisi hesabına esas emlak vergisi değerleri, arsa ve arazi için takdir komisyonlarınca 2014 yılında takdir edilen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin 2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı kadar (yüzde 5.055) artırılması suretiyle bulunacaktır. Binalarda, arsanın yukarıdaki şekilde hesaplanan vergi hesabına esas değerine inşaatın türü ve sınıfına göre 2015 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli dikkate alınarak hesaplanan bina maliyeti de ilave edilecektir. (64 ve 65 Seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliğleri)
Emlak vergisi mükellefiyeti 2014 ve öncesi yıllarda başlamış olanlarda ise; bina, arsa ve arazilerinin 2015 yılı vergi hesabına esas değerleri; 2014 yılı vergi değerlerinin bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı kadar (yüzde 5,055) artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.
45 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na ekli (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2015 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları duyurulmuştur. Öte yandan; (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır. 20 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 28 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde konuyla ilgili açıklamalar yeralmıştır.
2014 yılında elde edilen konut kira gelirleri için 3 bin 300 lira olarak uygulanan istisna tutarı, 2015 yılı konut kira gelirleri için 3 bin 600 lira olarak  dikkate alınacaktır. Ticari, zirai ve mesleki kazancını yıllık beyanname ile beyan edenler bu istisnadan yararlanamamaktadır. Öte yandan; istisna haddi üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarları toplamı ücret gelirleri için uygulanan vergi tarifesinin 3. dilim sınırını (2014 için 97 bin lira, 2015 için 106 bin lira) aşanlar da bu istisnadan faydalanamayacaktır. Örneğin; 2014 yılında 5 bin lira konut kira geliri, 60 bin lira ücret geliri, 40 bin lirada mevduat faizi elde eden bir kişi bunların toplamı 97 bin lirayı aştığından konut kira istisnasından faydalanamayacaktır. (Mevduat faizi ve ücretin yıllık beyanname ile beyan edilmeyecek olması bunu değiştirmez)
Fatura düzenleme sınırı 800 liradan  880 liraya, demirbaşlarda amortismana tabi tutma sınırı da yine 800 liradan 880 liraya çıkarılmıştır. Buna göre, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren işletmede kullanılmak amacıyla alınan ve bedeli 880 liranın altında kalan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar doğrudan gider olarak dikkate alınabilecektir. İktisadi veya teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu tutar topluca dikkate alınacak ve aşması halinde tamamı aktifleştirilecektir. 880 liranın üzerindeki alet, edevat, mefruşat ve demirbaş alışlarının aktifleştirileceği tabiidir.
Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan  yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin 2014 yılı için günlük 12 lira olarak uygulanan istisna tutarı 2015 yılı başından geçerli olmak üzere günlük (KDV hariç) 13 lira olarak belirlenmiştir.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply