Vergi ihtilaflarına ilişkin davalarla ilgili yeni düzenlemeler:

28 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6545 No’lu Kanun ile; 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu yeni düzenlemeler sonucunda, vergi kanunlarına yönelik idari işlemlerle ilgili uyuşmazlıkların çözümüyle ilgili yargı safhaları da yeniden belirlenmiş olmaktadır.

Vergi mahkemeleri ilk derece mahkemesi olarak görev yapmakta, davalar öncelikle bu mahkemeler nezdinde açılmaktadır. Yapılan düzenlemeler, bu aşamadan sonraki safhalarla ilgilidir.

Şöyle ki; 6545 sayılı Kanun öncesinde vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği nihai kararlar için Danıştay’a temyiz yoluyla değil bölge idare mahkemelerine itiraz yoluyla başvurulmakta ve bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdiği kararlar ise Danıştay’da temyiz edilememekteydi. Buna karşılık, vergi mahkemelerinin kurul halinde verdiği nihai kararlar için ise doğrudan Danıştay’a temyiz suretiyle başvurulmaktaydı.

6545 sayılı Kanunla 2576 ve 2577 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler sonucunda uygulama bundan böyle aşağıdaki şekilde olacaktır:

Konusu 5.000 lirayı geçmeyen vergi davalarında vergi mahkemelerinin kararları kesin olup bir üst mahkemeye gidilemeyecektir.

Bu tutarın üzerindeki vergi mahkemesi kararlarına karşı öncelikle bölge idare mahkemelerine istinaf yoluyla başvurulabilecektir. Diğer bir ifadeyle, kurul halinde verilmiş bile olsa vergi mahkemesi kararlarına karşı doğrudan Danıştay’a temyize gidebilme imkanı kaldırılmıştır. Öte yandan, eski Kanundaki bölge idare mahkemesine itiraz etme şeklindeki düzenleme istinaf yolu olarak yeniden düzenlenmiştir. (2577 No’lu Kanunun 45. Maddesi)

Bölge idare mahkemelerinin   kararlarına karşı ise aşağıdaki şekilde hareket edilebilecektir:

a) Konusu 100.000 lirayı aşmayan vergi davalarında bölge idare mahkemelerinin kararları kesindir, Danıştay’a temyiz suretiyle gidilemez.

b) Bu tutarı aşan vergi davalarında ise bölge idare mahkemeleri kararları aleyhine Danıştay’a temyize gidilebilecektir.

Görüldüğü gibi, eski düzenlemelerden farklı olarak iki safhalı bir idari yargı sistemi yerine üç safhalı bir sisteme geçilmiştir. Ancak, belli tutarı aşmayan davalarda bir üst mahkemeye başvurma hakkı tanınmamıştır.

2577 No’lu Kanunda yapılan bir diğer değişiklik ile de Danıştay ve bölge idare mahkemeleri kararlarında kararların düzeltilmesinin istenmesiyle ilgili 54. Maddenin kaldırılmasıdır.

Öte yandan, 256 ve 2577 No’lu Kanunlara geçici maddeler eklenerek geçiş dönemine ilişkin uygulamanın ne şekilde yürütüleceği belirlenmiştir.

İdari yargıda   yapılan bu düzenlemeler ile Danıştay’ın iş yükünün azaltılması ve böylelikle Danıştay’a gelen dosyaların kesinleşme süresinin kısalması hedeflenmektedir.

 

Yorum yazın