Reklam hizmetleri alımında KDV tevkifatı

ŞİRKETLERİN ve diğer ticari işletmelerin yurtiçine ve yurtdışına verdikleri reklamlar karşılığı ödemelerindeki KDV sorumluluğu, yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Türkiye’de reklam faaliyetiyle uğraşan firmalar, bu hizmetleri karşılığında KDV’li fatura düzenlemektedir. KDV mükellefi olanlar ve (KDV mükellefi olmasalar bile tebliğde özel olarak sayılan) belirlenmiş alıcılar, bu şekildeki ticari reklam hizmeti alımlarında kendilerine düzenlenen faturalardaki hesaplanan KDV üzerinden 3/10 oranında KDV tevkifatı yapmak ve 2 no’lu KDV beyannamesi ile beyan ederek tevkif edilen vergiyi vergi dairesine yatırmak zorundadır. (KDV Genel Uygulama Tebliği)

KDV Genel Uygulama Tebliğinde, ticari reklamın tanımı ve kapsamı açıklanmıştır. Ticari reklam; ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurular olarak belirtilmiştir.Tevkifat kapsamına; mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden de tevkifat yapılacaktır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmemektedir.

Profesyonel spor kulüplerinin sponsorluk yoluyla veya reklam almak (reklam alanları ve panolarının kiralanması dahil) yayın vs suretiyle aldıkları gelirleri; tebliğin reklam hizmetleri bölümüne göre değil, tebliğdeki başka bir bölüme göre hesaplanan KDV nin 9/10’u oranında KDV tevkifatına tabidir.

Tasarımı yapılmış reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmetleri alımları ise tebliğin reklam hizmeti ile ilgili bölümüne göre değil baskı basım hizmetleri bölümüne göre 7/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. Baskı ve basım hizmetleri alımı ile ilgili tevkifatı sadece KDV mükellefi olsun olmasın tebliğde sayılan belirlenmiş alıcılar yapacaktır. Belirlenmiş alıcılar içinde sayılmayan KDV mükelleflerinin bu kapsamda tevkifat yapması söz konusu değildir. Örneğin sigorta şirketleri belirlenmiş alıcıdır.

KDV mükellefleri ile banka, sigorta şirketleri, sigorta acenteleri gibi bazı kişi ve kurumlar; KDV mükellefiyeti olmayan amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak suretiyle ve bunlara benzer şekillerde reklam verebilmektedir. Bu şekilde reklam hizmeti verenlerin KDV mükellefi olmaması halinde, reklam verme işlemleri ile ilgili KDV nin tamamı, reklam hizmeti alanlar tarafından 2 no’lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Örneğin; konut olarak kullanılan bir binanın duvarına verilen reklam karşılığı ev sahiplerine yapılan ödemeler bu kapsamdadır. Öte yandan; reklam hizmeti verenler 5018 sayılı Kanunda sayılan kamu kurumlarından ise bu durumda tevkifat yapılmayacaktır.

İlginizi Çekebilir