Hazine martta fazla mesai yaptı

 Hazine martta fazla mesai yaptı

Hazine Müsteşarlığı, mart ayında sigorta sektörüyle alakalı 13 düzenleme yayınladı. Bunlardan biri, uzun zamandır beklenen Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları’ydı. 11 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren genel şartlara göre, tüm maketten konut satışları sigorta kapsamında oldu. İnşaat şirketleri, konut satışına başlamadan önce bina tamamlama sigortası yaptıracak, sigortanın primlerini de inşaat şirketi ödeyecek. Hazine’nin belirlediği şartlara göre, sigorta şirketleri, ön ödemeli konut satış projesi için poliçe düzenleyecek ve ön ödemeli satışa konu kısmı için sigorta teminatı belirleyecek.
İnşaat süresi içinde inşaat şirketinin iflas etmesi ya da sözleşmede belirtilen sürenin üzerinden 12 ay geçmesine rağmen halen konutları teslim edememesi durumunda, devreye sigorta girecek. Sigorta şirketi, tüketicinin konut için o tarihe kadar ödediği peşinat ve taksitler dahil tüm bedeli tüketiciye yasal faizi ile birlikte ödeyecek.Sigortanın primleri ise inşaattaki konut sayısına, projenin süresine ve bedeline göre sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenecek.
Hazine’nin açıkladığı Bina Tamamlama Sigortası’nın genel şartlarına göre, sigorta şirketleri isterlerse sigortaladıkları inşaatı tamamlayıp, tüketicilere konutları teslim etme görevini de üstlenecek. Buna göre, inşaat şirketinin iflas etmesi ya da konutları süresinde teslim edememesi halinde sigorta şirketi ya tüketicinin zararını karşılayacak ya da inşaatı devralıp tüketiciye teslim edecek. Bu durumda konutların yeni teslim tarihi 24 ayı geçemeyecek.

KREDİ KULLANAN SİGORTA ŞİRKETİNİ KENDİ SEÇEBİLECEK
13 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bir diğer yönetmelik de Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği. Buna göre, söz konusu sigortalar konusunda, kredi sözleşmesi yapılmadan önce, kredi kuruluşu tarafından kredi kullanana bilgi verilecek. Kredi bağlantılı yapılan meblağ sigortalarının kredi kalan borç tutarıyla uyumlu olmasını sağlamak amacıyla sigorta teminat tutarları, sigorta konusuna dahil olan anapara ile faiz ve benzeri yükümlülükler de dikkate alınarak, yıllık azalan tutarlı veya aylık, üç aylık gibi kredi borcu ödeme periyoduna bağlı azalan tutarlı şekilde belirlenecek.
Bu sigortalar, sigorta süresi kredi vadesine uyumlu olacak biçimde uzun süreli veya yenilemeli şekilde akdedilecek. Kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamayacak. Sigorta sözleşmesine veya kredi sözleşmesine sigortanın belirli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilişkin konulan her türlü şart hükümsüz olacak. İhtiyari sigortalarda, şirketin risk kabul politikası kapsamında belirlenen yenileme kriterleri kredi vadesi süresince kredi kullanan aleyhine değiştirilemeyecek. Bugünden önce akdedilmiş olan kredi bağlantılı ve uzun süreli sigorta sözleşmeleri için yönetmelik kapsamında düzenlenmiş olan bilgi formu, katılım sertifikası veya poliçe verilmesine gerek olmayacak. Yönetmelik, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

MERKEZLERİN DE YÖNETMELİKLERİ DEĞİŞTİ
Mart ayında, bazı merkezlerin yönetmeliklerinde de değişiklikler yapıldı. 7 Mart’ta yayınlanan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin birinci fıkrası “Müsteşarlık tarafından Merkezin görev ve yetki alanı çerçevesinde talep edilen her türlü uygulama ve çalışmalar ayrıca bir işleme gerek olmaksızın münhasıran Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Merkez tarafından yerine getirilir, gerekli sistemler kurulur” şeklinde değiştirildi.
Yine 7 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanan Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, esas yönetmeliğin üçüncü maddesine “Özellik arz eden risk: Müsteşarlıkça teminat bulunmasında fiyat veya kapasite bakımından sorun olduğu tespit edilen risk” bendi eklendi. Ayrıca, aynı yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nükleer riskler gibi” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

GÜVENCE HESABINI YÖNETEN KOMİTENİN ÜYE SAYISI ARTTI
7 Mart’taysa, Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Buna göre, güvence hesabını yöneten komitenin üye sayısı 5’ten 6’ya çıkarıldı. Yine 7 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bir diğer değişiklik Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik oldu. Bu değişiklikle, dokuzuncu maddenin ikinci fıkrasındaki “Araç işleteni sıfatının kaybedilmesi” bölümü yürürlükten kaldırıldı.
6 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanan Aktüerler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Aktüerler Yönetmeliğinin sekizinci maddesinin beşinci fıkrası “Kurulun sekreteryası, Merkez tarafından yürütülür ve tüm giderleri Sigortacılık Kanununun 31’inci maddesi çerçevesinde karşılanır. Kurul üyelerine bir ay içinde üçten fazla olmamak üzere her toplantı günü için (3000) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda toplantı ücreti ödenir” şeklinde değiştirildi.
6 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İşletenin Değişmesi Durumunda Zeyil Prim Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Sektör Duyurusu ile işletenin değişmesi durumunda mevcut sözleşmenin prim ödenmeksizin 15 gün daha geçerli olduğu belirtildi. 15 günlük ek teminat süresi içinde yeni işletenin trafik sigortasını yaptırması durumunda bu ek teminat süresinin dolmasına bakılmadan yeni işleten için düzenlenen poliçenin esas alınacağı ifade edildi.
Daha sonra 18 Mart’ta yeni bir Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İşletenin Değişmesi Durumunda Zeyil Prim Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Sektör Duyurusu yayınlandı ve bu bir önceki duyurunun yürürlükten kalkmasına sebep oldu. Yeni duyuruda, iade prim tutarı hesaplamasının, söz konusu ek teminat süresini dikkate almaksızın sözleşmenin kendiliğinden sona erme tarihi itibarıyla yapılması gerektiği kaydedildi.
9 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusu ile, sigortanın sonlandırılmasının hangi esaslara bağlandığı belirlendi.

SİGORTA ŞİRKETLERİNE MARTIN&MARTIN UYARISI
Yine 9 Mart’ta, Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetmeliğine İlişkin Sektör Duyurusu yayınlandı. Duyuruda, sigorta şirketlerine sigortalılardan aldığı primleri ödemediği iddia edilen Martin&Martin Sigorta ve Reasürans Brokerliği’nden poliçe alan sigortalılara bazı sigorta şirketleri tarafından, ödenmemiş sigorta primlerini acilen ödemeleri gerektiği konusunda bildirimde bulunulduğu belirtildi. Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği’nin 12’nci maddesine göre, sigortalı tarafından yapılan protokolde bu konuda yetkilendirilen brokerlere yapılan ödemenin sigorta şirketine yapılmış sayıldığı ifade edildi. Martin&Martin Sigorta ve Reasürans Brokerliği’ne tahsilat yetkisi vermiş olan sigorta şirketlerinin ödenmemiş primlerin tahsili aşamasında bu maddeyi dikkate alması gerektiği, aksi takdirde mevzuatta öngörülen müeyyideler uygulanacağı kaydedildi.
17 Mart’taysa; Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgede (2014/16) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge yayınlanarak beşinci maddeden sonra gelmek üzere, “IBNR hesabı sonucunda bulunan tutarın bir önceki üç aylık dönemki tutardan fazla olması halinde, 2015, 2016 ve 2017 yılları için bir önceki üç aylık döneme göre artış tutarının üçer aylık dönemler itibarıyla sırasıyla yüzde 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 ve 100’ü esas alınarak IBNR hesabı yapılabilir. IBNR hesabına ve uygulanan artış oranlarına ilişkin açıklamaların branşlar bazında ilgili finansal tabloların dipnotlarında ve detaylı olarak aktüerya raporunda yer alması gerekmektedir” maddesi eklendi.

NE ZAMAN NE YAYINLANDI?
1. 6 Mart: Aktüerler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2. 6 Mart: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İşletenin Değişmesi Durumunda Zeyil Prim Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Sektör Duyurusu
3. 7 Mart: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
4. 7 Mart: Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
5. 7 Mart: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
6. 7 Mart: Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
7. 7 Mart: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
8. 9 Mart: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusu
9. 9 Mart: Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetmeliğine İlişkin Sektör Duyurusu
10. 11 Mart: Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları
11. 13 Mart: Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği
12. 17 Mart: Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgede (2014/16) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge
13. 18 Mart: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İşletenin Değişmesi Durumunda Zeyil Prim Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Sektör Duyurusu

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply