Hayat sigortası nasıl canlanacak?

Türkiye’de kredi hayat sigortası ürünleri ile yaygınlaşan hayat sigortasının ilerleyişi Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) başlamasından sonra sekteye uğramış görünüyor. Şirket yöneticileri Türkiye’de hayat branşında hâlâ yüksek potansiyel olduğunu belirtiyor. Sektörde faaliyet gösteren şirketler, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) nezdinde sigorta sektörüne ilişkin farkındalığın ve güvenin artırılması amacıyla ortak çalışmalar yürütüyor. Uğur Erkan, hayat sigortası branşında sigorta bilincinin yaygınlaşması konusunda geçtiğimiz yıllarda çok önemli tanıtım ve reklam çalışmaları yapıldığını, bu çalışmaların sektörün tanıtımına, kişilerin sigortaya yönelik ilgisinin ve sigorta bilincinin artırılmasına yönelik olumlu etkilerinin olduğunu, tanıtım/reklam faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de yaygınlaştırılarak devam ettirilmesinin oldukça faydalı olacağını kaydetti.

Sosyal açıdan bakıldığında hayat sigortası pazarının gelişmesi bireylerin veya ailelerinin karşılaşılabilecek risklere veya ekonomik zorluklara karşı ilave güvencelere sahip olması ayrıca toplumun refahı için önemli bir unsurdur diyen BNP Paribas Cardif Emeklilik Banka Sigortacılığı Kanalı Genel Müdür Yardımcısı Emre Erkan Erkan, Türkiye gibi gelişmekte olan bir pazarda kredi hayat sigortası ürünleri ile yaygınlaşan hayat sigortası bilinci yakın bir gelecekte bu pazarın doygunluğa ulaşması ile bankasürans dağıtım kanalı başta olmak üzere farklı noktalara doğru gidebileceğini söyledi.

FARKINDALIK ARTIRILMALI

Sektördeki yöneticilere göre, bu konuda devletin getirdiği vergi teşviki yeterli görünüyor ancak bu uygulamanın görünebilir kılınması için farkındalığın artırılması ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması büyük önem arz ediyor. ING Emeklilik Ürün Geliştirme Müdürü Aslı Tiryakioğlu, hayat sigortacılığının sosyal güvenliğe destek olma nosyonu göz önüne alındığında, belli bir tutarın altındaki primlerin tamamının kamu tarafından fonlanarak sigortanın tabana yayılmasının sağlanması mümkün olduğunu, hayat sigortasının sadece belli bir kitleye değil toplumun tamamı için çözüm üretebilir olması için mikro sigorta uygulamalarının gündeme girmesi gerektiğini söyledi. Tiryakioğlu, hayat sigortası iletişimini doğru yapabilmenin yolunun, bireylerin hangi ihtiyacına ne şekilde cevap verdiğini doğru tespit edebilmesinden geçtiğini söyledi ve pazar araştırmaları ile mevcut müşterilerin geri bildirimlerinin hem ihtiyaca yönelik ürünleri tasarlama aşamasında hem de iletişim stratejisini oluştururken başvurdukları başlıca kaynaklar olduğunu söyledi.


Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan:

Riske dayalı ürünler hâlâ emekleme aşamasında

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Uğur Erkan Türkiye’de hayat sigortalarının ulaştığı büyüklüğün, henüz çok düşük seviyelerde olduğunu; özellikle gelişmiş ülkelerde, hayat sigortası branşının prim üretimi seviyesinin hayat dışı branşının üzerinde olduğunu söyledi. Erkan, yaşamsal risklere ve bu risklerin sigortalanmasına yönelik farkındalığın henüz yeterli seviyeye ulaşmadığını; bunlara paralel olarak, hayat sigortası sektörünün Türkiye’de yüksek bir gelişim potansiyeli bulunduğunu ekledi. Sigortalılık oranı ve prim üretimi seviyesinin artırılmasının büyük önem taşıdığını belirten Erkan, farklı yaşam evrelerine yönelik yaşamsal riskleri güvence altına alan ve orta/uzun vadeli tasarruf ihtiyacını karşılayan hayat sigortası ürünlerinin henüz emekleme devresinde olduğunu, kişilerin bilinç ve farkındalık seviyesine paralel olarak hayat sigortası prim üretim hacminin artacağını söyledi.

Uğur Erkan konuşmasına şu şekilde devam etti: “Dünyada 366 dolar olan kişi başı hayat prim üretimi, ülkemizde halen 23 dolar seviyesindedir. Hayat sigortası sektöründe ulaşılan büyüklükler, sadece gelişmiş ülkelerle değil; benzer ekonomik büyüklüklere sahip ülkelerle kıyaslandığında dahi çok düşük bir penetrasyon seviyesinde bulunuyor. Hayat sigortası sektörünü geliştirmek amacıyla bankacılık ürünleri ile bağlantılı satılan ürünlere ilaveten, bireylerin yaşam evrelerinde karşı karşıya kalabilecekleri çeşitli finansal riskleri teminat altına alan ve bankacılık ürünlerinden bağımsız olarak konumlandırılan hayat, kritik hastalık, eğitim, işsizlik, ferdi kaza vb. ürünlerin de piyasaya sunulması ve yaygınlaştırılması önem arz ediyor. Buna ilaveten, hayat sigortası sektöründe faaliyet gösteren şirketler tarafından sahip olunan ürün çeşitliliği ile müşterilerin ihtiyaçlarına uygun öneriler sunulması, yaygın dağıtım kanalları ile müşterilere etkin bir biçimde ulaşarak, kamuoyunda farkındalık yaratılması ve müşteri memnuniyetinin daha da artırılmasına öncelik verilmesinin sektörün büyümesi için etkili olacağı kanaatindeyiz.”

 FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI ÖNEMLİ

Uğur Erkan, 2013 yılbaşında yapılan düzenlemeler ile bireysel emeklilik ile birikimli hayat sigortalarına sağlanan teşviklerin ayrıştırıldığını, bireysel emeklilikte devlet katkısı uygulamasının hayata geçirildiğini söyledi ve birikimli hayat sigortalarında ödenen primi vergi matrahından indirim limiti münhasır hale getirilerek, indirim oranının ücretin yüzde 5’inden yüzde 15’ine yükseltildiğinin bilgisini verdi. Erkan, söz konusu düzenlemelerin, kişilerin farklı yaşam evrelerine yönelik orta ve uzun vadeli birikim ihtiyacını karşılayan birikimli hayat sigortalarına olan talebinin artmasını sağlayacağının düşünüldüğünü belirtti. Erkan, bireysel emeklilik sektörünün gelişimi ile sekteye uğrayan birikimli hayat sigortası ürünlerinin yatırım bileşenlerinin fonlu bir modele dönüştürülmesi ve farklı yaşam evrelerine yönelik çeşitli finansal riskleri teminat altına alan hayat, kritik hastalık, işsizlik, ferdi kaza sigortası vb. ürünlerin piyasa sunulmasının sektörün gelişimi için faydalı olacağını söyledi.

Türkiye’de sigorta bilincinin yükselmesinde, sigorta şirketleri, birlikler ve acentelerin yapacağı katkılar büyük önem taşıdığını söyleyen Erkan, kuruluş misyonu itibarıyla sigortacılık mesleğinin ve sigortacılık hizmetlerinin gelişmesi, tanıtımı ve yaygınlaşması konusunda aktif olarak çalışmalar yürüten Türkiye Sigorta Birliği nezdinde sigorta sektörüne ilişkin farkındalığın ve güvenin artırılması amacıyla sektörde faaliyet gösteren şirketler olarak ortak çalışmalar yaptıklarını söyledi. Uğur Erkan, hayat sigortası branşında sigorta bilincinin yaygınlaşması konusunda geçtiğimiz yıllarda çok önemli tanıtım ve reklam çalışmaları yapıldığını, bu çalışmaların sektörün tanıtımına, kişilerin sigortaya yönelik ilgisinin ve sigorta bilincinin artırılmasına yönelik olumlu etkilerinin olduğunu, tanıtım/reklam faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de yaygınlaştırılarak devam ettirilmesinin oldukça faydalı olacağını kaydetti.

BELİRSİZLİK ORTADAN KALDIRILMALI

“Bireysel kredi hacmi ve kredi kullanım oranı gittikçe artıyor. Bunun yarattı€ı risklerin bankalar ya da kredi kullanan kiflilerin aileleri tarafından üstlenilmesi belirsizli€e yol açıyor. Belirsizli€in ortadan kaldırılması, risklerin bertaraf edilmesi ve kredi maliyetlerinin sürdürülebilir bir flekilde afla€ıya çekilmesi için, risklerin makul primlerle sigortalanması önemli. Kredi tahsis aflamasında, bankaların büyük aflama kaydetti.

Kredi kullananlara sunulan sigorta ürünleriyle vefat, maluliyet, işsizlik gibi çeflitli risklere karşı kredi ödemeleri güvence altına alınıyor.”


BNP Paribas Cardif Emeklilik Banka Sigortacılığı Kanalı Genel Müdür Yardımcısı Emre Erkan:

Türkiye’de hayat sigortaları hacmi ekonomik faaliyetlerle yakından ilişkili

BNP Paribas Cardif Emeklilik Banka Sigortacılığı Kanalı Genel Müdür Yardımcısı Emre Erkan, sigorta şirketlerinin finansal bir kuruluş olması sebebiyle güçlü yapıda olmasının sadece şirketler açısından değil ülke ekonomisi açısından da önemli olduğunu söyledi. “Diğer taraftan sosyal açıdan bakıldığında hayat sigortası pazarının gelişmesi bireylerin veya ailelerinin karşılaşılabilecek risklere veya ekonomik zorluklara karşı ilave güvencelere sahip olması ayrıca toplumun refahı için önemli bir unsurdur” diyen Erkan sözlerine şu şekilde devam etti: “Hayat sigortalarında üretimin büyük kısmının bankalar tarafından verilen krediler ile birlikte gerçekleştiğini görüyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de hayat sigortaları hacminin ekonomik faaliyetlerle yakın ilişkili olduğu yorumu yapılabilir. Senenin ikinci yarısında faizlerde beklenen düşüşün hayata geçmesi durumunda bir toparlanma süreci yaşanacağını ve yavaşlayan büyümenin ivme kazanarak mevcut daralmanın telafi edileceğini öngörüyoruz”.

Erkan, birikimli hayat sigortalarında poliçe kapsamında alınabilecek olan ek teminatlarla yaşamsal risklere karşı da sigortalıların kendilerini ve lehtarlarını güvence altına almalarının söz konusu olabildiğini söyledi.

 BES’İN YANINDA HAYAT SİGORTASI DA SATILABİLİR

Erkan, bireysel emeklilik ürünü alan katılımcıların da bu ürünle birlikte kendilerine uygun risk unsurlu bir hayat sigortası alarak yaşamsal risklere karşı kendilerini ve lehtarlarını ayrıca güvence altına alabileceklerini ekledi. Erkan sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu noktada bireysel katılımcılar hem bireysel emeklilik sözleşmelerinden dolayı devlet katkısı teşviki alırken hem de ödeyecek oldukları hayat sigortası primlerini gelir vergisi matrahlarından düşürerek her iki ürün için de teşviklerden ayrı ayrı faydalanabilirler. Diğer taraftan ülkemizde halen düşük seviyede seyreden bireysel hayat sigortası üretiminin de artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması önemlidir. 2014 Haymer Haziran verilerine göre mevcut durumda üretilen bireysel poliçelerin üretiminin toplam hayat primi üretimine oranı yüzde 23‘ler seviyesindedir. Bu üretimlerin içerisinde de bir kısım kredi bağlantılı sigorta olduğu düşünülürse bu oran çok yüksek bir oran olmamaktadır. Bu anlamda bireysel hayat sigortası üretimlerinin artması da hayat sigortalarının yaygınlaşması anlamında önemli olmaktadır. Teknik anlamda hayat sigortası ürünlerinde dünya örneklerine bakıldığında bu günkü ortamda Türkiye’deki şirketlerin pek çoğunda dünyadaki örnekleri ile eşdeğer ürünleri görmek mümkün. Bu kapsamda şirketlerin bir deneyim eksiği olduğunu düşünmüyorum. Ancak özellikle hayat pazarındaki prim üretimi ağırlığının kredi hayat sigortası ürünlerinde olması sebebiyle ve yine bireysel hayat sigortası pazarındaki talebin halen mevcutta piyasada olan ürünlerle karşılanabiliyor olması sebebiyle sözü edilen ürünleri yaygın olarak görmek mümkün olmuyor. Buna bağlı olarak bilgi teknolojisi sistemi tarafında bu kapsamda yapılacak olan yatırımlar da çoğu zaman fizibilite aşamasında öteleniyor.”

 HAYAT BRANŞINDA HÂLÂ ÖNEMLİ POTANSİYEL VAR

Erkan, Türkiye gibi gelişmekte olan bir pazarda kredi hayat sigortası ürünleri ile yaygınlaşan hayat sigortası bilinci yakın bir gelecekte bu pazarın doygunluğa ulaşması ile bankasürans dağıtım kanalı başta olmak üzere farklı noktalara doğru gidebileceğini söyledi. Erkan konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bu noktada bireysel ürünler pazarın gelişmesi için daha fazla önemli olacaktır. Örneğin birden fazla sigortalının aynı poliçe kapsamında sigortalandığı çift başlı sigortalar, orta vadeli birikime yönelik olarak alınabilecek unit linked tarzı birikimli hayat sigortalarının gelişmiş örnekleri, anuite ürünleri gibi ürünlerin farklı versiyonları bu kapsamda geliştirilebilir. Hayat branşında hala sektörde önemli bir potansiyelin olduğunu biliyoruz. Elbette bu potansiyelin değerlendirilmesi ülkedeki sigorta bilincinin artmasına paralel olarak mümkün olacak. Bu anlamda sektördeki mevzuatsal gelişmeler paralelinde, bireylerin sigorta farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarda orta vadede büyüme ve kârlılığa pozitif katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki süreçte sigorta şirketleri de mutlaka müşteri odaklı yaklaşımlar, hizmet kalitesinin çok daha ön planda olduğu stratejilerle bu bilinçlendirme faaliyetlerini destekliyor olmalı. Burada zaten hali hazırda yapılan yasal düzenlemelerle, rekabeti teşvik edici çalışmalar ve sektördeki güçlü sermaye yapısı sayesinde büyümenin önü açık görünüyor. BNP Paribas Cardif olarak, Hayat Koruma Paketlerimizle vefat ve tehlikeli hastalık risklerinin yaratacağı finansal güçlüklere karşı müşterilerimizi ve sevdiklerini güvence altına alıyoruz. Banka ve acente kanalımız aracılığı ile sunduğumuz Hayat Koruma Paketleri ile müşterilerimize 18 farklı tehlikeli hastalığa karşı maddi güvence sağlıyoruz.”


ING Emeklilik Ürün Geliştirme Müdürü Aslı Tiryakioğlu:

Vergi teşviki yeterli ancak…

ING Emeklilik Ürün Geliştirme Müdürü Aslı Tiryakioğlu, Türkiye’de hayat sigortası anlayışının sadece borçlanma döneminde akla gelen banka kredileriyle özdeşlemiş durumda bir konu olduğunu belirtti. Aslı Tiryakioğlu, ailede geçimi sağlayan kişilerin vefatı veya maluliyeti durumundaki finansal kayıpların kredi borcunun çok ötesinde gerçekleştiğini, hayat sigortasının bu gibi durumlarda sosyal güvenlik sistemine ek olarak, bireylerin yaşam standartlarını korumak üzere devreye girdiğini kaydetti. Tiryakioğlu, bu noktada, hayat sigortasının krediye endeksli ürün imajından daha geniş bir perspektifte değerlendirilmesi için konunun özünün daha iyi anlatılması gerektiğini düşünüyor. Tiryakioğlu hayat sigortası iletişimini doğru yapabilmenin yolunun, bireylerin hangi ihtiyacına ne şekilde cevap verdiğini doğru tespit edebilmesinden geçtiğini söyledi ve pazar araştırmaları ile mevcut müşterilerin geri bildirimlerinin hem ihtiyaca yönelik ürünleri tasarlama aşamasında hem de iletişim stratejisini oluştururken başvurdukları başlıca kaynaklar olduğunu ekledi.

Tiryakioğlu konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: “Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki devlet katkısı sektöre fark edilir bir ivme kazandırdı. Hayat sigortalarına sağlanan vergi teşviki yeterli ancak devlet katkısı kadar görünür olması için farklı uygulamalar üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Hayat sigortacılığının sosyal güvenliğe destek olma nosyonu göz önüne alındığında, belli bir tutarın altındaki primlerin tamamının kamu tarafından fonlanarak sigortanın tabana yayılmasının sağlanması mümkün. Hayat sigortasının sadece belli bir kitleye değil toplumun tamamı için çözüm üretebilir olması için mikro sigorta uygulamalarının gündeme girmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

İLETİŞİM VE DAĞITIM KANALLARININ ÇEŞİTLİLİĞİ AVANTAJ

“ING Emeklilik olarak en önemli önceliğimiz, kişilerin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek onlar için değer yaratacak ürünler geliştirmek ve doğru dağıtım kanalından, doğru iletişim diliyle müşteriye ulaşabilmek. İletişim ve dağıtım kanallarının çeşitliliği hem sektör hem de müşteriler için büyük bir avantaj. Dijital kanallarda varlık göstermek, müşterilerimiz için ulaşılabilir olmak için son iki senede çok sayıda projeye imza attık. Hem ürünlerimizi müşterilerimize sunarken hem de satış sonrasında hizmet verirken çeşitli kanallardan iletişim yaparak daha geniş bir kitleye ulaşılabileceğine inanıyoruz. Sektörün büyümesi için aternatif dağıtım kanallarına yönelik yatırımlarımız devam ediyor.”

 

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply