Elektronik defter ve elektronik fatura zorunluluğu kapsamı genişletildi

BİLİNDİĞİ üzere, 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile getirilen zorunluluk çerçevesinde bazı mükellefler elektronik fatura (e.fatura) düzenleme ve almaya, elektronik defter (e.defter) tutmaya başlamıştı. E.fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler kendi aralarındaki işlemlerde e.fatura düzenlemek ve almak zorunda olup, bu sisteme kayıtlı olmayanlara eskiden olduğu gibi kağıt fatura düzenlemektedir. Ayrıca; 454 No’lu VUK Genel Tebliği uyarınca, e.fatura sistemine kayıtlı olanlar 1.1.2016 dan itibaren mal ve yolcu beraberi eşya ihracında da e.fatura düzenleyeceklerdir. E.defterle ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca müştereken yayımlanan 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirtilmiştir. (Anılan tebliğin bazı bölümleri daha sonra yayımlanan 2 No’lu tebliğle değiştirilmiştir)
Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e.fatura ve e.defter zorunluluğu kapsamına girenler genişletilmiştir. Genel Tebliğe göre,  mevcutlara ilave olarak aşağıdaki mükellefler de e.fatura ve e.deftere geçmek zorundadır:

a) 2014 veya izleyen yıllarda brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler:
2014  yılı brüt satış hasılatı 10 milyon TL’yi aşanlar 1.1.2016’dan itibaren, 2015 ve sonraki dönemlerde bu hasılatı aşanlar ise  bunu takip eden yıl değil bir sonraki yılbaşından itibaren bu düzenlemelere geçmek zorundadır. (Örnek; 2015 brüt satış hasılatı 10 milyon TL’yi aşan bir mükellef 1.1.2017’den itibaren geçecektir)

b) ÖTV Kanunu’na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alan mükellefler:
Akaryakıt, bio dizel, LPG, solventler, madeni yağlar vb. söz konusu listede yer almaktadır. (Sadece bayilik lisansı olanlar hariç) 20 Haziran 2015 tarihinden önce bu lisansı alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1.1.2016 tarihinden itibaren, 20 Haziran 2015 tarihinden sonra bu lisansı alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, ertesi yılbaşından itibaren bu düzenlemelere geçmek zorundadır. Ancak, lisans alınan tarihte yıl sonuna 3 aydan az zaman kalmışsa bu mükelleflere dilerlerse e.defter ve e.fatura uygulamasına geçmeleri için 1 yıl daha süre tanınmaktadır.

c) ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal ve ithal eden mükellefler:
Kolalı gazozlar, alkollü içkiler ve tütün mamulleri bu listede yer almaktadır. 20 Haziran 2015 tarihinden önce bu kapsamda ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenler 1.1.2016 tarihinden itibaren, 20 Haziran 2015 tarihinden sonra bu kapsamda ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenler ise, ertesi yılbaşından itibaren bu düzenlemelere geçmek zorundadır. Ancak, ÖTV mükellefiyeti tesis ettirildiği tarihte yıl sonuna 3 aydan az zaman kalmışsa bir üst bölümde belirtilen şekilde 1 yıl daha süre tanınmaktadır.
E.fatura ve e.defter uygulamasına geçme zorunluluğuna giren mükelleflerin bu zorunlulukları; tam bölünme, devir, nev’i değişikliği sonucu devir alan, ya da yeni ortaya çıkan mükelleflerde de devam edecektir. Bu gibi durumlarda uygulamaya geçme için işlemin ticaret siciline tescilini takip eden aybaşından itibaren en fazla 3 aylık bir süre verilmiştir.
Mükelleflerin, e.defter ve e.fatura uygulamasına geçileceği tarihten önce gerekli başvurularını yapıp hazırlıklarını tamamlamaları gerektiği unutulmamalıdır. Gelir İdaresi  Başkanlığı’nın internet sitesindeki e.defter ve e.fatura ile ilgili  bölümlerde gerekli yönlendirme ve konuyla ilgili duyurular mevcuttur.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply