Eksper atama yönetmeliğiyle sektöre güven artacak

 Eksper atama yönetmeliğiyle sektöre güven artacak

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği ile sigorta eksperinin sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından atanması, eksperin iş kabulü, taban ücret tarifesinin tespiti de dahil olmak üzere ekspertiz ücretinin belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlendi.
25 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, motorlu araç sigortalarında, sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından hasar ihbarlarının sigorta şirketine yapılması gerekecek. Sigorta şirketleri, hasar ihbarlarının alınmasından itibaren en geç 1 iş günü içinde hasar dosyasını şirket nezdinde açacak ve dosya bilgisini Müsteşarlıkça belirlenecek şablona uygun olarak ilgili sigorta poliçeleriyle irtibatını kurarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne iletecek.
Motorlu araç sigortalarında sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından, her aşamada eksper atanabilecek.
Sigorta şirketi tarafından zamanında eksper ataması yapılmaması halinde, sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından atanan sigorta eksperinin ücreti, sigorta şirketi tarafından ödenecek. Motorlu araç sigortalarında sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından yapılan atamada, atanan eksperin ücreti, atamayı yapan tarafça ödenecek. Hakem eksperin ücreti, taban ekspertiz ücret tarifesine göre atamayı talep eden tarafça karşılanacak.
Eksper raporlarının EKSİST’e (Eksper Atama ve Takip Sistemi) girişine ilişkin bildirimden sonra üç iş günü içinde taraflardan birinin talebi halinde hakem eksper atanacak. Hakem eksper ataması, en az 10 yıllık sigorta eksperleri arasından, EKSİST üzerinden tesadüfi olarak yapılacak. Hakem eksper, en geç üç iş günü içinde raporunu hazırlayacak. Bu rapor, nihai rapor olarak kabul edilecek.
Yönetmelik çerçevesinde EKSİST üzerinden atama bildirimini alan eksper, kendisine teklif edilen işi kabul edip etmediğini en geç bir iş günü içinde EKSİST üzerinden bildirmediği takdirde işi kabul etmiş sayılacak. Zorunlu sigortalarda, Müsteşarlık tarafından esasları belirlenecek listeye kayıtlı eksperlerin iş kabulü zorunlu olacak.
Konuyla ilgili görüş bildiren Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Yalçın Kaya, “Sigortalılar eksperi sistem üzerinden kolayca atayabilecekler ve ekspertiz süreçlerini sistem üzerinden takip edebilecekler. Bu sayede sektöre olan güven önemli ölçüde artacak” şeklinde konuştu.

Mevcut uygulamada atama işlemlerinde alt düzenleme olmaması nedeniyle vatandaşın mağdur olabileceği düşünülüyor. Atama yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle, mağduriyetlerin azalması ve sektöre olan tüketici güveninin artması bekleniyor.


Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürü İbrahim Taşbaşı: Bilirkişi görevlendirme hakemlerin yetkisinde

Sigorta Tahkim Komisyonu Başkanı İbrahim Taşbaşı, “Hakemler tarafından teknik bilgisine başvurulan kişiler ister adli bilirkişi listesinden, ister üniversite öğretim üyeleri arasından, isterse eksperler arasından seçilsin, tamamı ‘bilirkişi’ olarak adlandırılır ve ona göre ücret alır” dedi.

Sigorta hakemlerinin, kendilerine intikal eden uyuşmazlıkları, sigortacılık tekniği ve hukuk bilgilerini kullanarak çözüme kavuşturduklarını söyleyen Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürü İbrahim Taşbaşı, hukuk bilgisi dışında özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hususlarda ise ihtiyaç duyduklarında bilirkişi görüşüne başvurulduğunu söyledi.
İbrahim Taşbaşı, bilirkişi görüşüne başvurma konusunda tahkim mevzuatında özel bir düzenleme veya komisyon tarafından alınmış bir karar, yani tahkime özgü bir sistem bulunmadığını dile getirdi ve şunları söyledi:

‘ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE  ÖZEL BİR UYGULAMA YOK’
“Bilirkişi görevlendirme meselesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) hükümleri doğrultusunda tamamen hakemlerin yetkisinde yürütülen bir işlemdir. Bilirkişileri adli bilirkişi listesinden, üniversite öğretim üyeleri arasından veya eksperler arasından atayan hakemler, bilirkişiye ödenecek ücreti de kendileri belirlemektedir. Bir eksper bilirkişi olarak görevlendirilmişse, ona ödenen ücret, ekspertiz ücreti olarak değil de bilirkişi ücreti olarak değerlendirilmektedir.
Hakemler tarafından teknik bilgisine başvurulan kişiler ister adli bilirkişi listesinden, ister üniversite öğretim üyeleri arasından, isterse eksperler arasından seçilsin, tamamı ‘bilirkişi’ olarak adlandırılmakta ve ödenen ücret de bilirkişiyi görevlendiren hakem tarafından belirlenmektedir. Bilirkişi görevlendirilmesi ve bilirkişiye ödenecek ücretin belirlenmesi konusunda sigorta tahkimine özel bir uygulama bulunmamaktadır.”


TOBB SEİK Başkanı Yalçın Kaya: Yönetmelik sigorta sektörü için büyük bir kazanım

25 Kasım 2015 tarihinin eksperler için bir milat olacağını ifade eden SEİK Başkanı Yalçın Kaya, “Bu tarihe kadar SBM ile sigorta şirketleri gerekli bilgi işlem altyapısını hazır hale getirecek. Bu konuda sigortalıları bilgilendirirsek sektöre olan güven önemli ölçüde artacak” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı Yalçın Kaya Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği’nin Türk sigorta sektörü için büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Sigorta eksperinin sigorta şirketleri tarafından atanması konusunda hiçbir sorun yaşanmadığını dile getiren Kaya, “Ancak, hak sahipleri ile sigortalıların yapmış oldukları atama işlemlerinde sorun yaşanıyordu” dedi.
Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılan bu atama işlemlerinin, alt düzenlemenin olmaması nedeniyle, vatandaşı mağdur ettiğini ifade eden Kaya şunları söyledi: “Atama işleminin nasıl yapılacağı, eksperin işi nasıl kabul edeceği, ekspertiz ücretinin kimin tarafından nasıl ödeneceği konularında belirsizlik vardı. Uzayan süreçler, sigortalıları mağdur ederken, yaşanan belirsizlik ortamı, sistemi suistimal etmek isteyen kişilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu durum, sigorta şirketlerine fazladan mali yükümlülük getirirken, iyi niyetli hak sahipleri ile sigortalıların sigorta şirketlerine ve biz eksperlere olan güven duygusunu zedeledi. Bu çerçevede, Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği’nin yayınlanması sektörümüz için büyük bir kazanım olmuştur.”
Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği’nin ağırlıklı olarak motorlu araç sigortalarını kapsadığını belirten Kaya, “Çünkü yönetmelikte belirtilen süreçlerin uygulanabilmesi için gerekli altyapı şu anda motorlu araç sigortaları için kurulabiliyor. Bununla birlikte, 2017 yılında diğer branşlar için de benzer sistemlerin devreye alınmasını bekliyoruz” diye konuştu.

‘25 KASIM 2015 BİZİM İÇİN MİLATTIR’
Yönetmeliğin ücrete ilişkin hükümlerinin 25 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girdiğini ancak, atama ve iş kabule ilişkin hükümlerin 25 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe gireceğini belirten Kaya şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu tarihe kadar Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile sigorta şirketleri gerekli bilgi işlem altyapısını hazır hale getirecek. 25 Kasım 2015 bizim için milattır. Bu tarihten sonra, sektör ile işbirliği halinde paydaşlarımız ve sigortalıları atama süreci hakkında bilgilendirmeliyiz. Sigortalılar kolayca kendi eksperini atayabilecek, atama sistemi uygulanmaya başlandığı zaman sigortalılar ister tesadüfi isterse belirledikleri sigorta eksperini sistem üzerinden kolayca atayabilecekler, yine ekspertiz süreçlerini sistem üzerinden takip edebilecekler. Bu sayede sektöre olan güven önemli ölçüde artacak.”

EKSPER ÜCRETİNE ADİL DÜZENLEME
Eksper ücretine ilişkin adil bir düzenleme yapıldığını ifade eden Kaya, “Sigorta şirketinin eksper atamaması ya da atanan eksperin tespitlerinin sigortalı tarafından kabul edilmemesi durumunda tesadüfi olarak atanan eksperin ücreti sigorta şirketi tarafından ödenecek. Bununla birlikte, sigortalı dilediği zaman ücretini ödemek kaydıyla dilediği eksperi görevlendirebilecek. Yapılan bu düzenleme son derece adil ve tüm tarafların hakkını koruyan bir düzenleme” dedi.
Yönetmeliğin eksperlik mesleğinin gelişimine katkı sağlayacağını belirten Kaya şunları söyledi: “Yönetmeliğin 12’nci maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Ekspertiz Ücreti Tarifesi yayınlandı. Ekspertiz ücreti artık asgari standartlarına kavuşarak öngörülebilir hale geldi. Ben TOBB tarafından düzenlenen Sektörel ekonomik şuralarda başbakanımız ile ilgili bakanlara, TBMM’de yapmış olduğum görüşmelerde milletvekillerine, ekspertiz ücretinin standardının olması ve bu ücretin öngörülebilir olması hususunu sürekli olarak dile getirdim. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar da meyvesini verdi. Artık, ekspertiz işleminin asgari standarda kavuşması ve hizmet kalitesinin artırılması noktasında önümüzde hiçbir engel kalmadı. Bu konudaki geçmiş dönemlerde belirlemiş olduğumuz yol haritasını uygulamaya koyduk.”


Türk Nippon Sigorta Teknik, Hasar ve Reasürans Grup Müdürü Murat Dinç: Atama sistemi uygulamada çelişki doğurabilir

Türk Nippon Sigorta Grup Müdürü Murat Dinç, eksperin sigorta şirketi ya da sigortalı tarafından atanacak olması hususuna değinerek, “Sigorta eksperi uygulamada genellikle onarım servisleri tarafından belirlendiği için bu husus pratikte çelişki doğurabilir” diye konuştu.

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği konusunda bir değerlendirme yapan Türk Nippon Sigorta Teknik, Hasar ve Reasürans Grup Müdürü Murat Dinç, “Motorlu araç sigortalarında, sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sahibi olan kişiler tarafından hasar ihbarlarının sigorta şirketine yapılması, sigorta şirketlerinin, hasar ihbarlarının alınmasından itibaren en geç 1 iş günü içinde hasar dosyasını açması, dosya bilgisinin Müsteşarlıkça belirlenecek şablona uygun olarak ilgili sigorta poliçeleriyle irtibatının kurularak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne iletilmesi gerekir” dedi.
Dinç, sigorta eksperinin, sigortacı, sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından atanabileceğini söyledi.

EN GEÇ BİR İŞ GÜNÜ
Yönetmelikte “Müsteşarlık, eksper atamalarının güvenli ve bizatihi ilgili kişi tarafından yapılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır” hükümlerinin yer aldığını belirten Dinç, şunları söyledi: “Sigorta şirketi açısından bakıldığında, ihbarın alınmasından itibaren en fazla bir iş günü içinde ilgili dosya için eksper atanıp atanmayacağına ilişkin bilginin merkeze iletilmesi, varsa eksper atama bilgisi Eksper Atama ve Takip Sistemi’ne (EKSİST) girilmesi konularında herhangi bir aksama yaşanacağını düşünmüyoruz. Söz konusu işlemler en fazla bir iş günü içinde yapılabiliyor. Ancak sigorta eksperinin, sigortacı, sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından atanabilecek olması hususunun ise uygulamada genellikle sigorta eksperleri ‘onarım servisleri’  tarafından atandığı için pratikte bir çelişki doğuracağını düşünüyoruz.”
Dinç sözlerini şöyle sürdürdü: “Sigorta şirketince atanan eksper tarafından yapılan tespitlere, üç iş günü içinde sigortalı veya sigorta ettiren kişi tarafından itiraz edilebilecek olmasının veya her aşamada eksper atanabilecek olmasının hasar tespiti, tedarik parça siparişi, onarım süresi ve hasar ödeme süreçlerini uzatabileceğini düşünüyoruz.”
Motorlu araç sigortalarında uygulanacak taban ekspertiz ücreti, TOBB nezdindeki Sigorta Eksperleri İcra Komitesi ve Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin (TSB) görüşleri alınarak Müsteşarlık tarafından belirleneceğini belirten Dinç, “Taban ekspertiz ücret tarifesi, Müsteşarlıkça aksine bir düzenleme yapılmadıkça her takvim yılı başında TÜİK tarafından belirlenen üretici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranında artırılarak uygulamaya alınacak” dedi.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply