Dijital dünyada mevcut durumu korumaya çalışan geride kalacak

 Dijital dünyada mevcut durumu korumaya çalışan geride kalacak

DİJİTAL devrim birçok sektörde büyük bir değişim ve yaratıcı yıkıma önayak oldu. Şimdiyse dijital dönüşüm fırsatı, hatta zorunluluğu, sigorta sektörüne geldi. EY’nin Dijital Sigortacılık Küresel Anketine göre, yarının en iyi performans gösteren sigorta şirketleri yeni yetkinlikler, iyileştirilmiş ölçümler, geliştirilmiş araçlar, kültürel değişimlerin yanı sıra; dijital yetenekleri daha fazla olan şirketler olacak. Yarın bu noktaya varmak için, sigortacıların bugünden hızlı davranması gerekiyor. Dijital dünyada sigortacıların mevcut durumu korumaya veya dijital dönüşümün hızına yetişmeye çalışmaları, yarın daha da gerilerde kalmalarına neden olacak. Dijital dönüşümün önemli olduğu yaygın bir kanı olmasına karşın, sigorta sektöründeki birçok yöneticinin kısa vadeli kurumsal önceliklerin başka bir yerde olduğuna ilişkin kaygıları bulunuyor.

Digital dünya, kişiler arasında etkileşimi her yerde ve her zaman mümkün kılan yeni mobil cihazlardan, hızla çoğalan sosyal medya kanallarına, bulut tabanlı altyapılardan, ham veriyi üzerinden aksiyon alınabilir bilgiye çeviren yüksek güçlü analitik araçlara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu dijital dönüşümün sigortacılıktaki değer zincirini de değiştirmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. Değer zincirinin pazarlama, satış ve hizmet halkalarında sunduğu fırsatların herkes için aşikâr olmasının yanı sıra; teknik değerlendirme, hasar, finans, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri üzerindeki etkisi de bir o kadar önemli yer tutuyor.

Sigorta şirketleri dijital değişim  karşısında ne yapmalı?

Sigorta şirketleri geleceğin dijital liderliğini arzu ediyor, ancak mevcut yatırım seviyesi ve uygulama hızı arzulanan seviyede değil. Dijital dönüşümün yaşandığı çağımızda şirketlerin yapması gereken değişim karşısında hızlı aksiyonlar almak ve kurum içinde kültürel değişimi gerçekleştirmek olacak.

1- Hızlı aksİyon alınmalı

Farklı gelişim aşamalarında olan şirketler düşünüldüğünde, dijital dünyanın iş modellerine entegrasyonunu sağlayacak tek bir çözümden söz edemeyiz. Buna karşın, belirli bileşenler tüm etkin dijital stratejiler için geçerlidir.

Sigorta şirketlerinin şu an yapması gerekenler

– Dijital stratejilerin oluşturulması ve ulaşılmak istenen yerin net bir şekilde tanımlanması

– En çok etkisi olacak girişimlerin / inisiyatiflerin belirlenmesi

– Dijital alanlardaki yatırım argümanlarının çerçevesinin belirlenmesi

– Dijital alandaki hedeflerle uyumlu analitik yetkinliklerin geliştirilmesindeki adımların belirlenmesi

– Mobil fonksiyonalitelerin geliştirilmesi

– Sosyal medyanın dikkate alınması

– Yenilikçiliğin (inovasyonun) organizasyonun içine entegre edilmesi

2- Kurum kültüründe değİşİme gİdİlmeli

Sigorta şirketlerinin dijital dünyadaki tüm potansiyeli ortaya çıkarmak için ana operasyonlarını dönüştürdüğü gibi, şirket kültürünü de değiştirmeleri gerekiyor. Çeviklik ve esneklik ararken bazı sigorta şirketleri geleneksel ürün merkezli düşünce sisteminin üstesinden gelmek ve hatta tamamen yeni bir iş modeline geçmek durumunda kalabilecekler. Sürdürülebilir yenilikçi kurum kültürü için; hızlı bir değişim, büyük ölçekli iş birliği ve uygulayarak öğrenme kritiktir.

Sigortacılıkta “dijital” tanımı:

Bir dağıtım kanalı değil, stratejik bir araç.

Bir teknoloji değil, bir yaşam tarzı.

EY Sigortacılık Küresel Anketi sonuçları:

SİGORTACILAR DİJİTAL DEĞİŞİMİ ANAHTAR BİR ÖNCELİK OLARAK GÖRMELERİNE KARŞIN, DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN GERİSİNDE KALMIŞ DURUMDALAR.

Sigorta şirketlerinin dijital stratejiler konusunda bugünkü yerini, gelecekteki istekliliklerini ve hedeflerine ulaşmak için planlarını belirlemek amacıyla, EY tarafından Dijital Sigortacılık Küresel Anketleri yapılıyor. EY tarafından yapılan 2013 anketi dünya üzerinde 100’den fazla sigorta şirketinin katılımıyla gerçekleşti.

Sigorta şirketleri dijital olgunluk açısından şu an yeterli olmadıklarını ve bu konuda bir aksiyon almaları gerektiğini biliyorlar.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 80’i kendilerinin dijital dönüşüme liderlik ettiklerini düşünmüyor ve onun yerine müşteri bağlılığı, mobil ve sosyal medyanın benimsenmesi ve analitiğin yer aldığı bir yelpazede hareket ettiklerini belirtiyorlar. Büyük bir çoğunluk, rekabet avantajı sağlamak için dijital yeteneklerin kullanımı konusunu hâlâ öğrenmeye devam ettiklerini ya da sadece dijital alanda denemeler yaptıklarını düşünüyor.

Şirketler dijital alanda çok istekliler, ancak bu durum gerçekle ne derece örtüşüyor?

Sigorta şirketleri geleceğin dijital liderliği rolünü arzu etmelerine karşın, bu isteklerini ve hedeflerini hayata geçirmek için, şu ana kadar kayda değer ilerleme göstermemişler. Sigorta şirketlerinin üçte ikisinden fazlası bazı hızlı kazanımları hayata geçirmiş, ancak sadece yüzde 10’u dijital yetenekler konusunda bir dönüşümden söz ediyor.

Sigorta şirketleri kendilerini geri planda tutuyorlar.

Eski teknolojiler, bilgi teknolojilerindeki yavaşlık ve kültürel kısıtlar gibi iç etkenler dijital ilerlemenin önünü kesiyor. Kültür ve yenilikçilik (inovasyon) gibi anahtar konulara odaklanmak, şirketlerin gelecekte dijital iş olanaklarını yakalama konusunda daha başarılı olmasına ve önemli bir değer yaratmasına imkân sağlayacak.

Müşteri deneyiminin artırılarak mevcut müşterilerin muhafaza edilmesi

Dijital stratejilerin en büyük iki sürükleyicisi, “müşteri deneyiminin zenginleştirilmesi” ve “müşteri ilişkilerinde daha fazla doğrudan (aracısız) kontrolün geri kazanılması” olarak ortaya çıkıyor. Yeni müşteri kazanmanın maliyeti artmaya devam ederken, mevcut müşterilerin elde tutulması gittikçe artan bir zorunluluk halini alıyor ve müşteri deneyiminin faydalarının kritik ve ölçülebilir olması gerekliliğini beraberinde getiriyor.

Sigorta aracıları da (distribütörler) birer dijital müşteri

Sigorta şirketleri, aracıların ve acente kanallarının gücünün ve direncinin dijital stratejilerin uygulanamamasının önündeki en önemli 3 nedenden biri olarak belirtiyorlar. Dijital alandaki yatırımlar, faydaların paylaşılması ve daha iyi bir müşteri deneyimi için, müşterek bir değer vaadinin (value proposition) iletişiminin yapılması ve kanal çatışmasının en aza indirilmesine yardımcı olacak.

Dijital başarı için veri analitiği çok önemli

Segmentasyon, müşteri verisi analitiği ve tahminleme modelleri en çok talep edilen dijital yetkinlikler olarak ortaya çıkıyor ve bunları teknoloji ve pazarlama yetkinlikleri yakından takip ediyor. Analitik yetkinlikler, dijital alandaki yatırımlardan en fazla değerin elde edilmesi için ön şart.

Sigorta şirketlerinin mobil ve sosyal medyayı benimsemesi gerekiyor.

Mobil ve tablet cihazlar büyük bir hızla yaygınlaşırken, bunları ihmal etmek geleceğe sırt çevirmek anlamına gelecek. Benzer şekilde sigorta şirketleri sosyal medyayı daha çok ciddiye alıyor. Göreceli olarak daha az maliyetli bir pazarlama aracı ile dijital teknolojilere daha fazla ayak uyduran şüpheci genç tüketicileri etkilemek ve müşteri olarak kazanmak için bir yöntem olarak değerlendiriyorlar.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply