Avatar

Fazıl Karaman

f.karaman@fkymm.com

Vergi idaresince mükelleflerin izaha davet edilmesi:

2016 yılında Vergi Usul Kanununa dahil edilen “İzaha Davet” müessesesi hükümlerinde sonrasında Aralık ayında (2019) yayımlanan 7194 sayılı Kanunla bazı değişiklikler yapılmış olup, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 30 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 519 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenmiştir. İzaha davet müessesesi; verginin kayba uğradığına işaret eden belirtiler bulunduğuna dair […]Devamı Oku

Çalışanların işe gelip gitmelerine ilişkin yol giderlerinin işverence karşılanması:

GELİR Vergisi Kanununun 23/10. Maddesine göre; hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri ücret kapsamında gelir vergisine tabi tutulmamaktadır. 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 7194 sayılı Kanunla sözkonusu Maddeye eklenen hüküm uyarınca; işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin (2020 […]Devamı Oku

Karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinde vergi tevkifatı ve belge düzeni:

7 ARALIK 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan 7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun vergi tevkifatına ilişkin 94. Maddesine eklenen hüküm uyarınca; İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. 27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan […]Devamı Oku

Döviz satışlarında BSMV

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 31. Maddesine göre, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin (BSMV) matrahı; bu verginin mükelleflerinin yaptıkları muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları para tutarıdır. Bununla birlikte, kambiyo (döviz) satışlarında Kanun koyucu farklı bir matrah belirlemiştir. Buna göre; döviz satışlarında lehe alınan para tutarı değil, […]Devamı Oku

7226 sayılı kanunla yapılan bazı değişiklikler:

4362 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda değişiklik yapılarak; ikametgahı yurtdışında olan T.C. vatandaşları ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun “Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar” başlıklı 28. Maddesi’nde sayılanların yabancı para cinsinden katkı payı ödeyebilmelerine imkan sağlanmıştır. Sonrasında, 2477 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yabancı para cinsinden yapılan katkı […]Devamı Oku

Mücbir sebep nedeniyle vergi ve sigorta primlerinde erteleme:

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı yayımladığı 518 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; koronavirüs salgını nedeniyle mücbir sebep kapsamında bazı mükelleflerin bir kısım vergisel yükümlülüklerini ertelemiştir. Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefi olanların tamamı bu ertelemelerden faydalanacaktır. Öte yandan; tebliğde sayılan bazı ana faaliyet alanlarında faaliyette bulunan mükellefler ile İçişleri Bakanlığınca alınan […]Devamı Oku

Değerli konut vergisi yeniden düzenlendi:

MALUMUNUZ üzere; 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanunla Emlak Vergisi Kanununa Değerli Konut Vergisi adıyla yeni bir vergi eklenmiştir. Kanun kapsamına giren konut nitelikli taşınmazı olanların 2020 den itibaren beyanname vererek bu vergiyi ödemeleri gerekiyordu. Ancak; Emlak Vergisi Kanununun değerli konut vergisine ait maddeleri 20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan […]Devamı Oku

Bazı gelirlerin 2019 yılı beyannamesiyle beyanı

GELİR vergisine tabi gelirlerin bir bölümü yıl içinde tevkifat (vergi kesintisi) yoluyla vergilendirilmekte olup, bu şekilde vergileme bazı durumlarda nihai vergileme yerine geçmektedir. Bununla birlikte, tevkifata tabi tutulan gelirlerin bir bölümü ile yıl içinde vergilendirilmeyen gelirlerin takip eden yılda yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanı gerekmektedir. Yıl içinde tevkif suretiyle ödenen vergilerin yıllık beyannamede hesaplanan […]Devamı Oku

Gelir vergisi tarifesi ve ücret gelirlerinin beyanında değişiklik:

7 ARALIK 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Kanunla gelir vergisi tarifesinde değişiklik yapılmış, öte yandan ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyan edilmesiyle ilgili kapsam genişletilmiştir. a.Vergi Tarifesi Değişikliği: Bilindiği üzere; ücret gelirleri ile diğer gelir unsurlarına farklı vergi tarifesi uygulanmaktadır. Her iki tarifede de en yüksek vergi oranı %35’tir. 7194 sayılı Kanunla tarifede […]Devamı Oku

7194 sayılı kanunla binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarına getirilen sınırlama

7 ARALIK 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle; işletmelerin kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin ve amortismanlarının vergi matrahının tespitinde indirimine kısıtlamalar getirilmiştir. Yapılan değişiklikler, 1 Ocak 2020 tarihinden başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni düzenlemeler uyarınca; * Kiralama yoluyla edinilen binek […]Devamı Oku