Avatar

Fazıl Karaman

f.karaman@fkymm.com

Emlak vergi değerinin tespitine ilişkin kararlara dava açılması

Emlak Vergisi matrahını Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre tespit olunan vergi değeri oluşturmaktadır. Vergi değeri ise arsa ve araziler için Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49. maddesi uyarınca asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlere göre Takdir Komisyonları tarafından takdir olunan bedel olup, 4 yılda bir takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri […]Devamı Oku

Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Kanun No: 7326) 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun ile vergi, sosyal sigorta primleri ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, emtia, demirbaş ve ortak alacakları ile ilgili kayıtların düzeltilmesi gibi avantajlar getirilmiş, isteyen mükelleflere taşınmazlar ile amortismana […]Devamı Oku

Sermaye azaltımında vergilendirme

Sermaye nakdi veya ayni olarak artırılabileceği gibi; geçmiş yıllar kârlarının, özsermaye kalemlerine ait enflasyon düzeltmesi fark hesaplarının, kurumlar vergisinden istisna taşınmaz ve iştirak hissesi satış kârı olarak pasifte yer alan fonun sermayeye eklenmesi suretiyle de artırılabilmektedir. Enflasyon düzeltmesi hükümlerinden önce yürürlükte olan yeniden değerleme değer artış fonları da sermayeye eklenebilmişti. Bilanço pasifindeki karların, enflasyon düzeltmesi […]Devamı Oku

KDV Tevkifatında son durum

KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle sigorta ve reasürans şirketlerine 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yurtiçinden mal ve hizmet alımlarında kısmi KDV tevkifatı yapma zorunluluğu getirilmiştir. Sigorta ve reasürans şirketleri; tebliğde özel olarak sayılan mal ve hizmet alımlarında bunlar için belirlenmiş oranlarla, tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet alımlarında ise 5/10 oranında KDV tevkifatı […]Devamı Oku

Sigorta ve reasürans şirketlerinin KDV tevkifatı sorumluluğu

7 Aralık KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle sigorta ve reasürans şirketlerine 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yurtiçinden mal ve hizmet alımlarında kısmi KDV tevkifatı yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Değişiklik öncesinde, sigorta ve reasürans şirketlerinin kısmi KDV tevkifatı yükümlülüğü olmayıp, KDV tevkifatını sadece tam tevkifata tabi işlemlerde uyguluyorlardı. Bu ise; genellikle yurt dışından alınan hizmetlerden oluşmaktaydı. […]Devamı Oku

2020 yılına ilişkin ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyanı:

7 ARALIK 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun ücret gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik hükümlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Sonrasında, 27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 311 Seri No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde ise söz konusu değişikliklere ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Yazımızda, ücret gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik bu değişiklikler ele alınmıştır. Gelir […]Devamı Oku

Binek otomobillerin giderlerinde 2021 yılı sınırlamaları:

BİLİNDİĞİ üzere; kiralanan veya iktisap edilen binek otomobillerin giderlerinin ve amortismanlarının vergi matrahının tespitinde indirimine 2020 yılından itibaren kısıtlamalar getirilmiştir. 311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde konuyla ilgili açıklamalar mevcuttur. 29 Aralık 2020 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 313 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile binek otomobillerle ilgili olarak 2021 yılında uygulanacak […]Devamı Oku

Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması:

17 KASIM 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanunla; Vergi Usul Kanunu kapsamındaki kesinleşmiş vergi alacaklarının, gümrük vergilerinin, sosyal sigorta primlerinin ve trafik cezaları gibi diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması imkanı getirilmiştir. Sonrasında, 27 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 1 Seri No’lu Genel Tebliğinde; Hazine ve Maliye Bakanlığı […]Devamı Oku

Bazı teslim ve hizmetler için geçici süreyle KDV oranı indirimi:

31 TEMMUZ 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 31 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere (söz konusu Kararda sayılan) bazı hizmet ifalarında KDV oranları %18 olanlarda %8’e, %8 olanlarda ise %1’e indirilmiştir. Sonrasında, 30 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 5580 ve […]Devamı Oku

Transfer fiyatlandırmasında belgelendirme

TRANSFER fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin mevzuatla getirilen belgelendirme yükümlülükleri; genel rapor, yıllık transfer fiyatlandırması raporu, ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu ve ülke bazlı rapor ile transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin formdan oluşmaktadır. 25 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve sonrasında 1 Eylül […]Devamı Oku