Amortismanda bazı özellikli durumlar

İŞLETMEDE bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya değerinde düşmeye maruz kalan maddi ve gayri maddi duran varlıkların aktif değerleri Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre amortisman ayırmak suretiyle itfa edilmektedir. Boş arsa ve araziler amortismana tabi değildir. Amortismana konu varlıklar, amortisman ayırma şartları ve amortisman ayırma yöntemine ilişkin belirlemeler VUK’nun 313. ile 321. […]Devamı Oku

Reklam hizmetleri alımında KDV tevkifatı

ŞİRKETLERİN ve diğer ticari işletmelerin yurtiçine ve yurtdışına verdikleri reklamlar karşılığı ödemelerindeki KDV sorumluluğu, yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Türkiye’de reklam faaliyetiyle uğraşan firmalar, bu hizmetleri karşılığında KDV’li fatura düzenlemektedir. KDV mükellefi olanlar ve (KDV mükellefi olmasalar bile tebliğde özel olarak sayılan) belirlenmiş alıcılar, bu şekildeki ticari reklam hizmeti alımlarında kendilerine düzenlenen faturalardaki hesaplanan KDV üzerinden 3/10 […]Devamı Oku

Şirketlerin taşınmazlarının vergilendirilmesi

15 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7456 sayılı Kanunla; Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) ve KDV Kanununda (KDVK) yer alan taşınmazlara ilişkin hükümlerde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yazımızda, bu değişikliklere kısaca yer verilmiştir. KVK nun 5/1-e maddesine göre; kurumların en az 2 tam yıl aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların satışından elde edilen kazançların %50’si, maddede sayılan şartların varlığı […]Devamı Oku

Sigorta aracılarının KDV mükellefiyeti

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28. maddesi uyarınca; banka ve sigorta şirketlerinin (Finansal Kiralama Kanununa göre yapılan işlemler hariç) her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine (BSMV) tabidir. Aynı Kanunun 30. maddesinde, sigorta aracıları […]Devamı Oku

2023 yılı sonunda enflasyon düzeltmesi yapılması zorunlu

Vergi Usul Kanununun (VUK) Mükerrer 298/A maddesine göre; üretici fiyatları genel endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10’dan fazla olması halinde bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin mali tablolarındaki parasal olmayan kıymetlerini enflasyon düzeltmesine tâbi tutmaları zorunludur. Kapsama giren mükelleflerin, geçici vergi dönemlerinin sonu itibarıyla […]Devamı Oku

2022 yılına ilişkin indirim ve istisnalardan alınan ek vergi

12 MART 2023 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7440 sayılı Kanunun 10.maddesinin 27. fıkrasıyla; kurumlar vergisi mükelleflerinin 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinde kurum kazancından indirim konusu yaptıkları bazı indirim ve istisnalar ile Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre indirimli kurumlar vergisine tabi tutulan matrahları üzerinden bir defaya mahsus ek vergi ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir. 15 […]Devamı Oku

7440 sayılı kanundaki matrah ve vergi artırımı düzenlemeleri

12 MART 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Kanunla; yıllık gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV ve bazı stopaj türleri açısından matrah ve vergi artırımı imkanı getirilmiştir. Kanunun 5. Maddesinde 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait matrah ve vergi artırımları, Kanunun Geçici 1. maddesinde ise 2022 yılına ilişkin matrah ve vergi artırımlarına ilişkin hükümler […]Devamı Oku

Binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarında sınırlamalar

GELİR Vergisi Kanunu’nun ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler başlıklı 40. maddesi sadece gelir vergisi mükellefleri için değil kurumlar vergisi mükellefleri için de geçerlidir. (Kurumlar Vergisi Kanunu Madde:6/2) 2021 yılında 40. maddede 7194 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle; binek otomobillerin giderleri ve amortisman tutarlarının vergiye tabi kazancın tespitinde indirimine sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınırlamalar, serbest meslek kazancı elde […]Devamı Oku

Deprem nedeniyle yapılan bağışların mükellef açısından durumu

GELİR Vergisi Kanununun 89. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde; mükelleflerce yapılan bağış ve yardımların vergiye tabi gelirin/kazancın tespitinde indirimi hususları düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanı’nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı kurum kazancının tespitinde beyanname üzerinde indirim konusu yapılabilmektedir. 3483 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, ülkemizde meydana gelebilecek depremler sonrasında zarar gören […]Devamı Oku

Ücretlilere enerji desteğinde vergi ve sigorta primi istisnası

9 KASIM 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7420 sayılı kanunun geçici 1. maddesi ile; işverenler tarafından çalışanlara (30 Haziran 2023 tarihi sonuna kadar) elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere mevcut ücretlerine/ prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, sosyal sigorta priminden ve gelir vergisinden istisna edilmiştir. Geçici […]Devamı Oku